Her er brevet der Elkem, Norske Skog og Eramet Norway advarer mot hybridkabler

Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Publisert 3. januar 2022

Elkem, Norske Skog og Eramet Norway har sendt en felles uttalelse til Olje- og energidepartementet og Energi- og miljøkomiteen for å advare mot hybridkabler i havvind, som de mener vil bli nye eksportkabler til utlandet.

Energi24 har fått innsyn i brevet som er sendt og gjengir dette i sin helhet:

Landbasert industri: Positive til havvind – men advarer mot hybridkabler som blir nye eksportkabler til utlandet

• Utbygging av havvind kan gi positive ringvirkninger for norsk offshoreindustri og bidra med fornybar kraft både til norsk olje og gass og kraftkunder på fastlandet.
• Havvind med hybridkabler vil derimot i realiteten bli nye eksportkabler til utlandet.
• Med hybridkabler vil kraften gå dit prisen er høyest når det blåser – trolig til utlandet.
• Når vinden ikke blåser vil hybridkablene bli nye eksportkabler for norsk vannkraft.
• Tilknytning kun til Norge, såkalt radielt nett, er nødvendig for å bedre den norske kraftsituasjonen og bidra til lavere kraftpriser.
• Valg av systemløsning og finansiering av havvind bør utredes grundig og uavhengig – også med tanke på kraftsituasjonen og fremtidige kraftpriser i Norge

Norge opplever i disse dager rekordhøye strømpriser. Foruten lite vann i magasinene her hjemme er hovedgrunnen høye gass- og utslippskvotepriser i Europa. De to sistnevnte kostnadsvirkningene påvirker Norge på grunn av utenlandskablene, og effekten forsterkes med antall kabler. Enkelt sagt: Jo flere kabler til utlandet, jo mer prissmitte til Norge. Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å «ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden». Dette er viktig og riktig. Samtidig planlegges det en storstilt satsing på havvind inkludert «utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel».

Vi er positive til utbygging av vindkraft til havs med radielt nett som bedrer den norske kraftsituasjonen, men vil advare mot utbygging av havvind med hybridkabler – da dette i realiteten vil bety nye eksportkabler som trolig bidrar negativt på norsk kraftsituasjon.

Utbygger vil ha full utnyttelse av kabelen også uten vind

Inntjeningen for et havvind-prosjekt i Sørlige Nordsjø påvirkes av hvordan kraften kan disponeres. For aktørene vil det være en fordel å ha flere avsetningsmuligheter for kraftproduksjonen. Dette betyr i praksis forbindelser ikke bare til Norge, men også til
omkringliggende land som for eksempel Danmark, Tyskland og Storbritannia. Med en slik løsning kan vinden hele tiden sendes til landet der prisene er høyest.

Vindkraftverk tilknyttet flere land vil derved kunne oppnå bedre lønnsomhet. I perioder der produksjonen av vindkraft ikke fyller hele kapasiteten vil den resterende kapasiteten brukes til utveksling mellom to eller flere land. Havvind-nettet vil med overveiende sannsynlighet dimensjoneres slik at det har mer kapasitet enn vindkraftverket vil produsere i de aller fleste timer. Nettet vil da for det meste fungere som en vanlig utenlandskabel.

Regningen sendes til norske husholdninger og industrien

Produksjonen i vindkraftverket vil gå til det landet med høyest kraftpriser. Skal vi i Norge få mye kraft fra et havvind-prosjekt i Sørlige Nordsjø II må vi altså befinne oss i en situasjon der vi har vedvarende høyere priser enn landene rundt oss. Dette er ikke en situasjon vi ønsker. Derimot ønsker vi en situasjon med vedvarende lavere priser enn i omkringliggende land, men da vil flyten av havvind mot Norge blir svært begrenset.

Vindkraftverk til havs er trolig avhengig av subsidier for å være lønnsomt, og hybridkabler er en form for skjulte subsidier, finansiert av alle norske kraftforbrukere og nettkunder gjennom høyere kraftpris og høyere nettkostnader. De er først og fremst til nytte for kraftforbrukere i andre land. Norske husholdninger og industri får regningen, mens andre høster fruktene.

Kraftoverskudd en forutsetning for industriens konkurransekraft

Den landbaserte norske industrien bidrar til sysselsetting og ringvirkninger over hele landet, vi skaper eksportinntekter og vi leverer produkter som er kritiske innsatsfaktorer i det grønne skiftet. Vi er blant de mest bærekraftige i våre respektive bransjer og godt i gang med å ta ned klima- og miljøfotavtrykk ytterligere for å møte egne mål og samfunnets forventninger. Hurdalsplattformen er sterk og god: «Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskapning og sysselsetting i hele landet.»

Vi stiller spørsmål ved om vindkraftverk til havs med hybridkabel vil bidra til å bedre kraftsituasjonen i Norge, eller kanskje snarere vil forverre den ytterligere. Dette er forhold som må utredes grundig av uavhengige parter. I tillegg bør myndighetene bygge på erfaringene vi nå høster med prissmitte fra de eksisterende utenlandskablene. Vi mener vindkraftverk til havs med kabel kun til Norge, såkalt radielt nett, er en bedre løsning for norske kraftforbrukere siden vi da er garantert at kraften bedrer den norske kraftsituasjonen. Hvis ønskelig bidrar vi i industrien gjerne inn til utredninger fremover.

Med vennlig hilsen,

Elkem ASA
Alexander Strøm Arnesen
Direktør for kraftinnkjøp

Norske Skog ASA
Carsten Dybevig
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Eramet Norway AS
Kåre Bjarte Bjelland
Strategi- og kommunikasjonsdirektør

Siste fra forsiden

+

Masteroppgave: – Dropp elektrifiseringen av norske olje- og gassfelt

+

Elektrifisering av Wisting koster 5,8 milliarder kroner: – Finnes ikke et reelt alternativ

+

Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

+

Fortsetter å fylle boreprogrammet til Scarabeo 8

+

Overtok Linus mens riggen var i operasjon: – Intense måneder

Sval Energi sluttfører avtaler verdt 13 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger