….og dette sier de om fornybar energi

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Publisert 14. september 2021

Tirsdag samler Ap-leder Jonas Gahr Støre partiledelsen og sentralstyret for å diskutere veien videre mot en ny regjering. Så vil han snakke med Sp-lederen.

Med 99,7 prosent av stemmene opptelt, er det klart at Ap, Sp og SV får flertall på Stortinget med 89 mandater.

SV vil…..

Sikre tilgang til fornybar energi for grønn omstilling og utfasing av fossil energi.

Lage en helhetlig klima- og energiplan som sikrer at vi når klimamålene våre og bidrar til ny industriutvikling gjennom energieffektivisering og ny fornybarutbygging.

At utbygginger som ikke forutsetter økt press på villmarkspreget urørt natur skal prioriteres. Naturverdier skal veie tungt i vurderinger av utbygging av fornybar energi og andre inngrep.

Satse på energieffektivisering. Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Derfor vil vi kutte minst 12 TWh gjennom energieffektivisering i bygg, og halvere energibruken i bygg innen 2050. SV vil gjøre det lettere for innbyggere og bedrifter å energieffektivisere.

Si nei til videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten.

Vurdere fra sak til sak småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det.

Ikke tillate nye vindkraftutbygginger i landområde med samisk tamreindrift. Tiltak som påfører næringa skade skal ikke settes i verk med mindre de næringsutøverne som lider skade av utbygginga gir sitt informerte samtykke.

Kartlegge og oppdatere naturkonsekvensene av de vedtatte og igangsatte vind- og vannkraftutbyggingene.

Utrede hvilke områder kan egne seg til offshore havvind, og vurdere utbygging under forutsetning av at det ikke undergraver viktige naturverdier eller kommer i konflikt med fiskeriressurser. Det skal ikke bygges havvind i kystnære strøk.

Verne flere vassdrag og ikke bygge ut nye store vannkraftprosjekter. Oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg der det ikke gir betydelig negative konsekvenser for naturen i og rundt vassdraget, der man har informert samtykke av eventuelle utøvere av urfolksnæringer som vil bli skadelidende ved utvidelse.

Sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag.

Stimulere til økt produksjon av solenergi i Norge. Styrke støtteordningene og fjerne hindringene i regelverket for installasjon av solceller.

Stille krav til bruk av solceller på offentlige bygg, nybygg og ved restaurering.

Utarbeide en forpliktende handlingsplan for å øke biogassproduksjonen til 10 TWh årlig i 2030.

Etablere støtteordninger for økt bruk av geotermisk energi, samt fjernvarmeanlegg.

Arbeiderpartiets vil…..

Arbeide for at all energibruk i Norge avkarboniseres. Det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres og annen energibruk skal bli utslippsfri gjennom for eksempel hydrogen, ammoniakk eller biomasse.

Øke støtten til satsinger som karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.

Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge.

Satse på nye grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst, -lagring og -bruk, og produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon.

Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.

Øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg, for å unngå kraftunderskudd og økte kraftpriser.

Gå gjennom skatte- og avgiftsnivået for norsk vannkraftproduksjon med mål om at ny produksjon og oppgradering av eksisterende anlegg blir mer lønnsomt.

At arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven.

Utrede en hjemfallsordning for vindkraft.

Bidra til mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger gjennom støtteordninger, økt kompetanse og offentlige krav.

Sikre at tariffmodellene for kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte, at kapasiteten i strømnettet forsterkes og at rimelig og ren norsk kraft gjør det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i Norge.

Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Senterpartiet vil….

Oppdatere og styrke konsesjonslovene i energisektoren.

Verne ordningen med konsesjonskraft og -avgifter, og innføre ordninger som sikrer at kommuner og fylker blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder.

Bidra til rehabilitering, fornying og utvidelse av eksisterende kraftverk ved å innrette grunnrentebeskatningen slik at den fremmer slike investeringer.

Utrede hvordan vi kan sikre lokal og nasjonal forankring av småkraft gjennom å forby salg av fallrettigheter og ha maksimal utleieperiode på 30 år.

Sikre at kommunene har siste ordet i spørsmål om vindkraft på land. Utover gitte konsesjoner skal ingen nye anlegg kunne godkjennes uten at kommunene har sagt «ja» til utbygging.

Sikre grundig vurdering av miljøkonsekvenser og konsekvenser for eksisterende næringer før planer om vindkraftanlegg legges fram for politisk behandling.

Sikre nasjonalt eierskap til vindkraftanlegg og utrede hjemfallsrett for vindkraftanlegg.

Verne sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot utbygging av havvind.

Øke støtten til installasjon av solcelleanlegg.

Åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag der utbyggingene direkte erstatter dieselaggregat.

Få på plass en ordning for utjevning av nettleie som sikrer likt prisnivå i hele landet.

Siste fra forsiden

+

Rigger seg for å bore 546 dager på Kristin Sør og Tyrihans

+

Vurderer å koble Ekofisk til Sørlige Nordsjø 2

Heerema bygger understellet til Munin-plattformen

Betydelig oljefunn i Nordsjøen 

+

Gassalarm på Statfjord A – 100 evakuert

Sikrer seg mer jobb for Deepsea Bollsta

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger