Kutter bevilgningene til Gassnova med 12 millioner
Glenn Stangeland
3. desember 2018
Foto: FrP
Kutter bevilgningene til Gassnova med 12 millioner
Glenn Stangeland
3. desember 2018

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF kuttes bevilgningene til Gassnova med 12 millioner kroner.

Lars Haltbrekken (SV) ba statsråd Kjell-Børge Freiberg (FrP) redegjøre for hvilke  konsekvenser dette har for Gassnovas arbeid.

Her er olje- og energiministerens svar:

Det er bevilget om lag 117 mill. kroner under kap. 1840, post 70 Administrasjon, Gassnova SF i 2018. I tillegg ble et mindreforbruk på om lag 25 mill. kroner fra 2017 overført til 2018, slik at Gassnova disponerer totalt om lag 142 mill. kroner i år. Av dette er 36 mill. kroner øremerket oppfølging av arbeidet med å etablere et fullskala demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av CO2 i Norge.

Gassnova vil få et mindre kostnadspådrag enn forventet i 2018. Mindreforbruket har sammenheng med innsparinger og forskjøvet aktivitet, blant annet som følge av lavere aktivitetsnivå i påvente av Stortingets behandling av det helhetlige fremlegget om arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge.

Det er foreslått en bevilgning på 126 mill. kroner for 2019 under kap. 1840, post 70, hvorav 20 mill. kroner er øremerket Gassnovas oppfølging av arbeidet med å etablere et fullskala demonstrasjons¬prosjekt. Gjennom budsjettforliket med KrF er forslaget redusert med 12 mill. kroner.

Jeg vil be Gassnova på nytt gjennomgå budsjettbehovet for 2019 og blant annet vurdere hvilke aktiviteter og utbetalinger som kan dekkes av overførte midler fra 2018 til 2019. Dersom det blir behov kan det også være mulig å trekke på Gassnova frie egenkapital fra overskudd fra tidligere år.

Med bakgrunn i ovennevnte mener jeg at en redusert bevilgning til Gassnova med 12 mill. kroner for 2019 ikke vil få vesentlige konsekvenser for selskapets oppfølging av demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering på statens vegne og andre oppgaver som er lagt til selskapet.