Leteuken – Uke 1, 2016

(Foto: Island Drilling)
Publisert 8. januar 2016

Pågående brønner:

Lundin
Etter å ha utsatt boreoperasjonen på Neiden borer Lundin og semien «Island Innovator» letebrønnen 6407/10-4 Lorry. Ifølge operatøren borer de 8 1/2″-seksjonen. Wildcat-brønnen er i lisens PL 700B som ligger på Frøyahøyden, øst for Haltenterrassen i sørlig del av Norskehavet. Avstanden til land er ca. 80 km (Frøya, Sør-Trøndelag), og vanndypet på lokasjonen er ca. 337 meter, MSL ±1 meter.
Hovedformålet med brønnen er å teste tilstedeværelse av hydrokarboner i bergarter av øvre Jura alder (Rogn-ekvivalent), tilsvarende reservoaret i Draugen-feltet nordøst for brønnen. Lundin skal også teste tilstedeværelsen av hydrokarboner i Permiske formasjoner.
Lundin er operatør i PL 700B, som ble tildelt ved TFO-runden i 2014, med en eierandel på 40 prosent. Lisenspartnerne er Bayerngas Norge AS, GDF Suez E&P Norge AS og VNG Norge AS, alle med en eierandel på 20 prosent hver.

Nedtelling til boreslutt (ca.):

Mer info om operasjonen på Lorry finner du her: Lundin borer norskehavsbrønnen Lorry

«Island Innovator».

Før jul fant Lundin og «Bredford Dolphin» olje i letebrønnen 16/1-25 S Rolvsnes i lisens 338C. Letebrønnen ligger ca. 162 km fra Utsira, Rogaland og rundt 6,4 km sør for Edvard Grieg -plattformen. Vanndypet på lokasjonen er rundt 106 meter. En produksjonstest ble utført og oppnådde en produksjonsrate på 265 fat olje per dag gjennom en 36/64 tommers ventil. Videre studier vil være nødvendig for å inkludere alle resultatene og avgjøre fremtidig planlegging, ifølge selskapet. Brønnen var klassifisert som undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til avgrensningsbrønn.
Formålet med brønnen var å bekrefte utbredelsen av 16/1-12 funnet, den gang kalt Luno Extension, mot sør.
Partnere i lisensen er Lundin (operatør med 50 prosent andel), Lime Petroleum (30 prosent) og OMV (20 prosent).

Mer om 16/1-25 S Rolvsnes-funnet finner du her: Olje i Rolvsnes

Etter at «Transocean Arctic» boret tørt på 6406/12-4 S Boomerang, har også Lundin boret tørt på letebrønnen 7130/4-1 Ørnen med samme rigg. Brønnen, som er i utvinningstillatelse PL 708, er lokalisert i region Finnmark Øst i Barentshavet. Avstanden til land er ca. 84 km (Berlevåg, Finnmark), og til den norsk-russiske maritime grensen i Barentshavet er ca. 115 km. Vanndypet på lokasjonen er 288 meter.
Formålet med letebrønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i primærmålet Røye-formasjon, samt potensialet i sekundærmålet Ørn-formasjon, og tertiærmålet Soldogg-formasjon. Ifølge operatøren ble hovedmålet påtruffet og kjerneprøver tatt, men reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet. Prøvetaking fant bare vann uten indikasjon på bevegelige hydrokarboner.
Lundin Norway AS er operatør i lisens PL 708, som består av blokkene 7130/4 og 7130/7, med en eierandel på 40 prosent. Øvrige rettighetshavere er LUKOIL Overseas North Shelf AS (20 prosent), Edison Norge AS (20 prosent), Lime Petroleum Norway AS (10 prosent) og North Energy ASA (10 prosent).

Mer om barentshavoperasjonen finner du her: Ørnen var tørr

«Transocean Arctic» i storm.

Total
Total borer letebrønnen 34/6-4 Uptonia i PL 554 med riggen «Leiv Eiriksson». Det er også planer om å bore sidesteget 34/6-4 A. Uptonia prospektet ligger i blokk 34/6 i den nordlige delen av Nordsjøen, på den østre flanken av Tampen. Uptonia strukturen er lokalisert ca. 30 km nord for Visund-feltet og ca. 3 km nord øst for Garantiana-funnet. Brønnen vil bli boret ca. 55 km vest av norskekysten ut av Florø. Havdypet på borelokasjonen er 398 meter.
Hovedformålet med boreoperasjonen er å utforske Cook formasjonen for å påvise potensielle hydrokarbon forekomster og å definere reservoaregenskapene.
Total E&P Norge AS er operatør i PL 554 med en eierandel på 40 prosent. Lisenspartnere er Spike Exploration AS (30 prosent), Svenska Petroleum Exploration AS (20 prosent), samt Det norske oljeselskap ASA (10 prosent).

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om bl.a. sidesteget som planlegges for brønnen, se her: Total planlegger ny nordsjøbrønn

Suncor
Etter å ha boret tørt på 25/10-13 S Havfrue borer Suncor en annen brønn; letebrønnen 25/10-14 S i PL 571. Arbeidet utføres med semien «Borgland Dolphin». Wildcat-brønnen er lokalisert i Nordsjøen på ca. 120 meters havdyp, 9 km vest for Balder, og om lag 151 km vest for Utsira, som er nærmeste avstand til fastlandet.
Letebrønnen bores med reservoarene Havfrue og Fomle som mål.
Suncor Energy Norge AS er rettighetshaver og operatør av PL 571, som består av blokkene 25/7 og 25/10, med 60 prosent eierandel. Statoil Petroleum AS er lisenspartner med 40 prosent av eierandelen.

Nedtelling til boreslutt (ca.):

Mer info om brønnen finner du her: Suncor planlegger ny nordsjøbrønn

Kommende brønner:

Wintershall
Wintershall forventet borestart på barentshavprospektet deres tidligst desember 2015, og det er planlagt opptil to produksjonstester i 7224/2-1, en for hvert av de to reservoarene. Wintershall har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore barentsbrønnen. Selskapet har sikret seg semien «Transocean Arctic» til boringen, som nylig boret tørt på Lundins letebrønn 7130/4-1 Ørnen. Lisenspartner Faroe Petroleum har anslått uriskede ressurser på mellom 50 og 580 millioner fat ojeekvivalenter (boe) i brønnen, som ligger på rundt 415 meters havdyp i PL 611 Barentshavet. Lisensen, som ligger sør for OMVs Wisting-funn, dekker til sammen seks blokker i kvadrantene 7223 og 7224.
Partnere i Kvalross-lisens 611 er Wintershall (operatør – 40 prosent andel), Faroe Petroleum (40 prosent) og Petoro (20 prosent).

Kart og info om denne brønnen finner du her: Får bore Kvalross og Kvaltann

Wintershall har planer om å bore letebrønn 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins, også denne med semien «Borgland Dolphin», i mars 2016. Brønnene ligger i PL 248, i nordre del av Nordsjøen, om lag 72 kilometer vest for øygruppen Værlandet i Sogn og Fjordane. Borestedslokasjonen til brønnene ligger ca. 5 km sør for Vega Nord.
Formålet med boringen av brønnene er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather/Oxfordian formasjonen, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet og vurdere og fastsette verdien av Vikafjell North- og Robbins-prospektene. Hovedmålet er Heather/Oxfordian sandsteinsformasjon i Vikinggruppen, som forventes å inneholde gass/kondensat eller eventuelt olje.
PL 248 ble overtatt etter Statoil i 2013, og Wintershall er operatør med 60 prosent eierandel i begge brønnene. Petoro er partner i begge brønnene med en eierandel på 40 prosent.

Mer info om brønnene finner du her: Wintershall med to nye brønner i Nordsjøen

Operatøren forteller Leteuken at de planlegger å bore letebrønnen 35/12-6 Skarfjell Tail med semien «Borgland Dolphin», men at det er usannsynlig at den bores i 2015/2016. Med andre ord bores ikke denne i midten av desember 2015, slik letesøknaden tilsa. Letebrønnen, som er i PL378, er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen. Nærmeste avstand til land er ca. 45 km (øygruppen Utvær i Sogn og fjordane). Brønnen ligger ca. 15 km sørvest for Gjøa-feltet og ca. 18 km øst for Vega Sør-feltet.
Formålet med boringen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Oxfordian reservoaret og/eller Fensfjord formasjonen, samt vurdere og fastsette verdien av Skarfjell prospektet.
Wintershall Norge AS er operatør i PL378 med en eierandel på 45 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Capricorn Norge AS (20 prosent), Explora Petroleum AS (17,5 prosent), Talisman Energy Norge AS (17,5 prosent).

For mer info om 35/12-6 Skarfjell Tail, se her: Wintershall planlegger ny nordsjøbrønn

OMV
OMV har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore avgrensningsbrønnene 7324/8-3 Hassel og 7324/7-3 S Wisting Central II i PL537 i Barentshavet. Sistnevnte har også fått grønt lys fra Oljedirektoratet. Planen er å bore med semien «Transocean Spitsbergen», og tidligste startdato var satt til 1. januar 2016. Brønnene er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 meter og 398 meter.
Formålet med 7324/7-3 S Wisting Central II er blant annet å påvise hydrokarboner i Realgrunnen Undergruppe i Central Vest og Central Sydvest, og for 7324/8-3 Hassel er formålet å evaluere Realgrunnen Undergruppe og Snadd-formasjonen samt oppdatere hydrokarbonpotensialet i Wisting-området.
Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er

Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

For mer info om disse to avgrensningsbrønnene, se her: Transocean Spitsbergen borer for OMV i Barentshavet

Lundin
Lundin har fått ODs tillatelse til å bore letebrønn 16/4-10 Fosen i PL 544 med semien «Island Innovator». Brønnen skal tidligst bores i januar 2016 (ikke i november 2015, som var den opprinnelige planen). Planlagt brønnlokasjon ligger på Utsirahøyden, i midtre del av Nordsjøen, om lag 175 km fra nærmeste land som er Utsira i Rogaland, og ca. 30 km sør for Edvard Grieg-feltet. PL 544 består kun av blokken 16/4. Vanndypet på lokasjonen er 95 meter (MSL ±1 meter) og sjøbunnen består hovedsakelig av siltholdig sand.
Hovedformålet med brønnen er å teste tilstedeværelse av hydrokarboner i bergarter av øvre Jura alder. For denne brønnen er det benyttet Edvard Grieg (Luno) råolje som referanseolje. Operatøren estimerer ressursene til omkring 77 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 22 prosent sjanse for geologisk suksess.

Lisensens rettighetshavere består av Lundin Norway AS (operatør) med 40 prosent eierandel, Bayerngas Norge AS med 30 prosent andel og Lime Petroleum Norge med 30 prosent andel.

Mer info om brønnen finner du her: Lundin borer nordsjøbrønnen Fosen i november

Lundin skal fortsette boreoperasjonen på brønnen som plutselig ble forlatt 5. november 2015, 7220/6-2 Neiden, i løpet av 2016. Neiden er lokalisert i lisens PL 609 i Barentshavet, og avstanden til land er ca. 200 km (Ingøya, Finnmark). Avstanden til Bjørnøya er ca. 205 km. Vanndypet på lokasjonen er 386 meter (±1 meter) MSL og sjøbunnen består hovedsakelig av leire.
Barentshavrønnen ble spuddet 2. oktober, av ”Island Innovator”, og formålet med brønnen var å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Trias og Perm bergarter. Brønnen skulle bores vertikalt til 1.312 meter TVD målt fra boredekk.
Lundin skal også bore en brønn i Børselv-prospektet i PL 609, men denne er ennå ikke inne på operatørens boreplan. Prospektet er estimert å inneholde opptil 303 MMboe.
Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Mer info om Neiden, der Lundin vurderer funnsjansen å være 30 prosent, finner du her: Lundin og «Island Innovator» utsetter boringen av Neiden

ExxonMobil
ExxonMobil har planer om å bore letebrønnen 25/8-19S Prince ved Balder/Ringhorne-feltet, og tidligste startdato var satt til 1. desember 2015, med North Atlantic Drilling-semien «West Alpha». Letebrønnen er lokalisert i PL027, i blokk 25/8, omtrent 4 km vest for Ringhorne innretningen, på den østlige flanken av Viking Graben. Avstand til land er omtrent 200 km, og havdypet ved borelokasjon er omtrent 128 meter.
Det primære målet i Prince er sandstein i Statfjord formasjonen, og sekundært mål i den dype Prince-sekvensen er Trias.
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er lisensens operatør og eneste rettighetshaver (100 prosent eierandel).

Les mer om Prince her: ExxonMobil og «West Alpha» skal lete i Nordsjøen

Total
Total har også planer om å bore 1/5-5 Solaris i utvinningstillatelse PL618 med «Maersk Gallant». Spud var planlagt tidligst i september 2015, men Total har fortalt Leteuken at det ikke er avgjort når brønnen skal bores. Brønnen ligger i Ekofisk-området, sør i Nordsjøen, og er lokalisert i den østlige delen av Central Graben og samsvarer med en Jurassic forkastningsblokk. Denne forkastningsblokken er del av en større struktur som er kjent som Mandarin- strukturen. Brønnen ligger 17 km fra Albuskjell og 16 km sør for Blane. Korteste avstand fra letebrønn 1/5-5 Solaris til fastland (Lista-Loshavn i Vest-Agder) er 282 km. Havdypet ved borelokasjonen er 70 meter.
Hovedformålet er å undersøke potensiell hydrokarbonforekomst i Upper Jurassic i Ula-formasjonen. Forventet hydrokarbon er gass/kondensat.
Rettighetshaverne for lisensen er operatøren Total EP Norge AS med en eierandel på 60 prosent, samt partnerne GDF Suez med 20 prosent og Petoro med 20 prosent.

For mer info om Solaris, se her: Total skal bore en ny nordsjøbrønn

Eni
Ifølge Eni planlegger de i 2016 å bore letebrønnen Aurelia i PL 226 B i Barentshavet. PL 226 ble tildelt 13. mai 2011, i den 21. konsesjonsrunden, og består av blokkene 7222/2 og 7222/3. Lisensen utgikk den 13. november 2015, men ifølge Eni har de lisensen lengre enn som så.
Eni Norge AS er operatør i lisens 226 B (60 prosent), og partnere er Edison Norge AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge AS (20 prosent).

Mer info om Aurelia finner du her: Borer to nye letebrønner i Barentshavet i år

Statoil
Statoil skal bore letebrønnen 30/9-28 S B-Vest & Angkor Thom i PL079 og PL104, og Ptil har gitt operatøren tillatelse til å sette i gang boringen. Tidligst borestart var estimert til starten av oktober 2015, men ifølge selskapet følger de en dynamisk boreplan som kan endre seg når som helst. Vanndypet på stedet er 99 meter MSL.
Hovedformålet med letebrønn 30/9-28 S er å bekrefte kommersielle ressurser i de to uavhengige prospektene B-Vest og Angkor Thom. B-Vest er et Brent-prospekt med Øvre Tarbert- og Midtre Tarbert 2-formasjonene som hovedreservoar. Angkor Thom er et Statfjord-prospekt der Øvre Statfjord-gruppen er hovedreservoaret og Nedre Statfjord-gruppen er sekundærreservoar.
Rettighetshavere for lisensene PL079 og PL104 er operatøren Statoil med en eierandel på 49,3 prosent, Petoro med 33,6 prosent, Total med 14,7 prosent og ConocoPhillips med 2,4 prosent.

For mer info om letebrønnen, som dessuten er planlagt boret med sidesteget 30/9-28 A, klikk her: Statoil borer ny nordsjøbrønn i høst

Operatøren har i en søknad uttrykt et ønske om å bore letebrønnen 25/11-28 Gasol/Gretel i lisens PL 169, og har fått ODs tillatelse til å sette i gang. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 115 meter MSL og brønnen er lokalisert ca 14 km nord for Johan Sverdrup-feltet og ca. 145 km fra nærmeste land som er Utsira utenfor Karmøy kommune i Rogaland. Brønnen skulle  i utgangspunktet bores med semien «Songa Trym», men den riggkontrakten er nå avbrutt.
Statoil er operatør i lisens PL 169 med en eierandel på 57 prosent. Partnere er Petoro med en eierandel på 30 prosent og ExxonMobil med 13 prosent.

For mer info om denne brønnen, klikk her: Statoil får bore Gasol/Gretel

Statoil har fått Ptils tillatelse til å bore letebrønnen 15/3-10 Sigrun East, med sidesteg, i Nordsjøen. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. I likhet med 25/11-28 Gasol/Gretel, skulle også denne brønnen bores med semien «Songa Trym». Vanndypet på brønnlokasjonen er ca. 110 meter MSL, og brønnen er lokalisert ca. 10 km sydøst for Gudrun og ca. 180 km fra nærmeste land som er Utsira i Rogaland. Brønnen er i lisens PL025 og PL187, 40 km nord for det produserende oljefeltet Volve.
Hovedformålet med letebrønn 15/3-10 er å bekrefte kommersielle ressurser i prospektene Sigrun East Draupne og Sigrun East Hugin.
Rettighetshavere for PL025 og PL187 er Statoil (operatør) med en lisensandel på 51 prosent, GDF Suez med en lisensandel på 25 prosent og OMV med 24 prosent.

Mer info om Sigrun East finner du her: Statoil får bore nordsjøbrønnen Sigrun East

Statoil har planer om å bore letebrønnen 30/11-11 Madam Felle, i samme nordsjølisens som Krafla-funnet, med semien «Songa Delta». Tidligste borestart er estimert til medio januar 2016. Brønnen er lokalisert i lisens PL272/PL035, ca. 28 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 110 meter MSL.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-11 er å bekrefte kommersielle ressurser i Madam Felle-prospektet. Hovedreservoaret i Madam Felle er sandstein av Jura-alder. Dersom hydrokarbonfunn på Madam Felle, vil det bli boret et sidesteg, 30/11-11 A Viti, for å bekrefte kommersielle ressurser i Viti-prospektet som ligger øst for Madam Felle.
Statoil Petroleum AS er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent*).

For mer info om Madam Felle, som dessuten kan få et nedflankssidesteg som heter 30/11-11 B, ta en titt på denne artikkelen: Statoil vil gjenta letesuksessen i Krafla-lisensen med «Songa Delta»

(* Går til Det norske gjennom oppkjøpet av Svenska Petroleum Exploration.)

Statoil har planer om å bore nordsjøbrønnen 30/11-12 Askja South East, og spud er planlagt ultimo februar 2016. Letebrønnen ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen, ca. 130 km fra nærmeste land, som er Sund kommune i Hordaland.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-12 er å bekrefte kommersielle ressurser i Askja South East-prospektet. Hovedreservoaret i Askja South East er sandstein av Jura-alder. Dersom det gjøres hydrokarbonfunn på Askja South East, og en hydrokarbon-ned-til-situasjon oppstår, er det en opsjon for å bore et nedflankssidesteg for å avgrense prospektet.
Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Andre detaljer om brønnen finner du her: Borer Askja South East i februar

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger