Leteuken – Uke 8, 2016

"Songa Delta". (Foto: Songa Offshore)
Publisert 26. februar 2016

Pågående brønner:

Statoil
Statoil og «Songa Delta» har gjort et lite gassfunn i letebrønn 30/9-28 S B-Vest & Angkor Thom i PL079 og PL104. Vanndypet på stedet er 99 meter MSL.
Brønnen er boret om lag 5,5 kilometer vest for Oseberg Sør-feltet i midtre del av Nordsjøen og 140 kilometer vest for Bergen.
Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 20 meter, hvorav 10 meter i sandstein med god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen. Gass/vann-kontakten i Tarbertformasjonen er beregnet fra trykkdata til 2870 meter. I Statfjordgruppen påtraff brønnen en gasskolonne på 12 meter i sandstein med moderat reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist på 3506 meter. Sekundært letemål i nedre del av Statfjordgruppen er vannførende.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utviklet som del av «Oseberg Future fase 2»-prosjektet.
Rettighetshavere for lisensene PL079 og PL104 er operatøren Statoil med en eierandel på 49,3 prosent, Petoro med 33,6 prosent, Total med 14,7 prosent og ConocoPhillips med 2,4 prosent.

For mer info om letebrønnen, som i utgangspunktet var planlagt boret med sidesteget 30/9-28 A, klikk her: Lite gassfunn i B-Vest & Angkor Thom

«Songa Delta»

Wintershall
Wintershall og lisensepartnere har ikke gjort kommersielt drivverdig funn på Kvalross. Her påtraff boringen sand av fin kvalitet, men ingen hydrokarboner. I Kvalross var det spor etter hydrokarboner, men ikke reservoar av god nok kvalitet. Borearbeidet på barentshavprospektet deres startet mandag 11. januar 2016, og det var planlagt opptil to produksjonstester i 7224/2-1, en for hvert av de to reservoarene. Semien «Transocean Arctic», som boret tørt på Lundins letebrønn 7130/4-1 Ørnen, plugger og forlater brønnen. Lisenspartner Faroe Petroleum har tidligere anslått uriskede ressurser på mellom 50 og 580 millioner fat ojeekvivalenter (boe) i brønnen, som ligger på rundt 415 meters havdyp i PL 611 Barentshavet. Lisensen, som ligger sør for OMVs Wisting-funn, dekker til sammen seks blokker i kvadrantene 7223 og 7224.
Partnere i Kvalross-lisens 611 er Wintershall (operatør – 40 prosent andel), Faroe Petroleum (40 prosent) og Petoro (20 prosent).

Kart og info om denne brønnen finner du her: Ingen elefant i Kvalross

Lundin
Lundin borer 8 1/2″-seksjonen i letebrønnen 16/4-10 Fosen i PL 544. Dette etter å ha kjørt og sementert 9 5/8″-casing forrige uke. Brønnen bores med semien «Island Innovator». Lokasjon ligger på Utsirahøyden, i midtre del av Nordsjøen, om lag 175 km fra nærmeste land som er Utsira i Rogaland, og ca. 30 km sør for Edvard Grieg-feltet. PL 544 består kun av blokken 16/4. Vanndypet på lokasjonen er 95 meter (MSL ±1 meter) og sjøbunnen består hovedsakelig av siltholdig sand.
Hovedformålet med brønnen er å teste tilstedeværelse av hydrokarboner i bergarter av øvre Jura alder. For denne brønnen er det benyttet Edvard Grieg (Luno) råolje som referanseolje. Operatøren estimerer ressursene til omkring 77 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 22 prosent sjanse for geologisk suksess.
Lisensens rettighetshavere består av Lundin Norway AS (operatør) med 40 prosent eierandel, Bayerngas Norge AS med 30 prosent andel og Lime Petroleum Norge med 30 prosent andel.

Nedtelling til boreslutt (ca.):

Mer info om brønnen finner du her: Fosen er spuddet

«Island Innovator».

OMV
OMV borer avgrensningsbrønnen 7324/7-3 S Wisting Central II i PL537 i Barentshavet med semien «Transocean Spitsbergen».
Brønnen, som ble påbegynt 15. januar 2016, er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 meter og 398 meter. Formålet med 7324/7-3 S Wisting Central II er blant annet å påvise hydrokarboner i Realgrunnen Undergruppe i Central Vest og Central Sydvest. Boreoperasjonen vil vare i 117 dager ved funn.
Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om avgrensningsbrønnen, se her: OMV og «Transocean Spitsbergen» borer Wisting Central II

Total
Total borer letebrønnen 34/6-4 Uptonia i PL 554 med riggen «Leiv Eiriksson». Operatøren melder om at de borer i henhold til plan. Det er også planer om å bore sidesteget 34/6-4 A. Uptonia prospektet ligger i blokk 34/6 i den nordlige delen av Nordsjøen, på den østre flanken av Tampen. Uptonia strukturen er lokalisert ca. 30 km nord for Visund-feltet og ca. 3 km nord øst for Garantiana-funnet. Brønnen vil bli boret ca. 55 km vest av norskekysten ut av Florø. Havdypet på borelokasjonen er 398 meter.
Hovedformålet med boreoperasjonen er å utforske Cook formasjonen for å påvise potensielle hydrokarbon forekomster og å definere reservoaregenskapene.
Total E&P Norge AS er operatør i PL 554 med en eierandel på 40 prosent. Lisenspartnere er Spike Exploration AS (30 prosent), Svenska Petroleum Exploration AS (20 prosent), samt Det norske oljeselskap ASA (10 prosent).

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om bl.a. sidesteget som planlegges for brønnen, se her: Total planlegger ny nordsjøbrønn

Kommende brønner:

Lundin
Etter å ha midlertidig plugget og forlatt Alta-sidesteget 7220/11-3 A september 2015, vil Lundin på starten av tredje kvartal 2016 bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest. Arbeidet skal ifølge Lundin utføres med semien «Island Innovator». Brønnen påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å være av trias og/eller perm alder.
Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Mer om Alta-boringen i Barentshavet, se her: Lundin med vellykket Alta boring i Barentshavet

Lundin skal fortsette boreoperasjonen på brønnen som plutselig ble forlatt 5. november 2015, 7220/6-2 Neiden, i løpet av tredje kvartal 2016. Neiden er lokalisert i lisens PL 609 i Barentshavet, og avstanden til land er ca. 200 km (Ingøya, Finnmark). Avstanden til Bjørnøya er ca. 205 km. Vanndypet på lokasjonen er 386 meter (±1 meter) MSL og sjøbunnen består hovedsakelig av leire.
Barentshavrønnen ble spuddet 2. oktober, av ”Island Innovator”, og formålet med brønnen var å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Trias og Perm bergarter. Brønnen skulle bores vertikalt til 1.312 meter TVD målt fra boredekk.
Lundin skal også bore en brønn i Børselv-prospektet i PL 609, men denne er ennå ikke inne på operatørens boreplan. Prospektet er estimert å inneholde opptil 303 MMboe.
Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Mer info om Neiden, der Lundin vurderer funnsjansen å være 30 prosent, finner du her: Lundin og «Island Innovator» utsetter boringen av Neiden

Operatøren har planer om å bore letebrønnen Filicudi i den sørlige delen av Barentshavet, i PL 533. Planlagt oppstart er slutten av tredje kvartal eller starten av fjerde kvartal 2016. Lundin estimerer ressursene til omkring 91 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 25 prosent sjanse for geologisk suksess.
Lundin er operatør i PL 533 (35 prosent) med partnerne Det Norske Oljeselskap (35 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Kart over Filicudi finner du her: Filicudi-prospektet

OMV
OMV har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore sin andre avgrensningsbrønn etter 7324/7-3 S Wisting Central II7324/8-3 Hassel i PL537 i Barentshavet. Planen er å bore også denne med semien «Transocean Spitsbergen». Brønnen er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 meter og 398 meter.
Formålet med 7324/8-3 Hassel er å evaluere Realgrunnen Undergruppe og Snadd-formasjonen samt oppdatere hydrokarbonpotensialet i Wisting-området.
Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

For mer info om avgrensningsbrønnen, se her: Transocean Spitsbergen borer for OMV i Barentshavet

Total
Total har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore 1/5-5 Solaris i utvinningstillatelse PL618 med «Maersk Gallant». Spud var planlagt tidligst i september 2015, men Total har tidligere fortalt Leteuken at det ikke er avgjort når brønnen skal bores. Brønnen ligger i Ekofisk-området, sør i Nordsjøen, og er lokalisert i den østlige delen av Central Graben og samsvarer med en Jurassic forkastningsblokk. Denne forkastningsblokken er del av en større struktur som er kjent som Mandarin- strukturen. Brønnen ligger 17 km fra Albuskjell og 16 km sør for Blane. Korteste avstand fra letebrønn 1/5-5 Solaris til fastland (Lista-Loshavn i Vest-Agder) er 282 km. Havdypet ved borelokasjonen er 70 meter.
Hovedformålet er å undersøke potensiell hydrokarbonforekomst i Upper Jurassic i Ula-formasjonen. Forventet hydrokarbon er gass/kondensat.
Rettighetshaverne for lisensen er operatøren Total EP Norge AS med en eierandel på 60 prosent, samt partnerne Engie E&P med 20 prosent og Petoro med 20 prosent.

For mer info om Solaris, se her: Total skal bore en ny nordsjøbrønn


«Maersk Gallant».

ExxonMobil
ExxonMobil har planer om å bore letebrønnen 25/8-19S Prince ved Balder/Ringhorne-feltet, og tidligste startdato var satt til 1. desember 2015, med North Atlantic Drilling-semien «West Alpha». Letebrønnen er lokalisert i PL027, i blokk 25/8, omtrent 4 km vest for Ringhorne innretningen, på den østlige flanken av Viking Graben. Avstand til land er omtrent 200 km, og havdypet ved borelokasjon er omtrent 128 meter.
Det primære målet i Prince er sandstein i Statfjord formasjonen, og sekundært mål i den dype Prince-sekvensen er Trias.
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er lisensens operatør og eneste rettighetshaver (100 prosent eierandel).

Les mer om Prince her: ExxonMobil og «West Alpha» skal lete i Nordsjøen

Wintershall
Wintershall har planer om å bore letebrønn 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins med semien «Borgland Dolphin» i mars 2016. Brønnene ligger i PL 248, i nordre del av Nordsjøen, om lag 72 kilometer vest for øygruppen Værlandet i Sogn og Fjordane. Borestedslokasjonen til brønnene ligger ca. 5 km sør for Vega Nord.
Formålet med boringen av brønnene er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather/Oxfordian formasjonen, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet og vurdere og fastsette verdien av Vikafjell North- og Robbins-prospektene. Hovedmålet er Heather/Oxfordian sandsteinsformasjon i Vikinggruppen, som forventes å inneholde gass/kondensat eller eventuelt olje.
PL 248 ble overtatt etter Statoil i 2013, og Wintershall er operatør med 60 prosent eierandel i begge brønnene. Petoro er partner i begge brønnene med en eierandel på 40 prosent.

Mer info om brønnene finner du her: Wintershall med to nye brønner i Nordsjøen

Operatøren har fortalt Leteuken at de planlegger å bore letebrønnen 35/12-6 Skarfjell Tail med semien «Borgland Dolphin», men at det er usannsynlig at den bores i 2015/2016. Med andre ord bores ikke denne i midten av desember 2015, slik letesøknaden tilsa. Letebrønnen, som er i PL378, er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen. Nærmeste avstand til land er ca. 45 km (øygruppen Utvær i Sogn og fjordane). Brønnen ligger ca. 15 km sørvest for Gjøa-feltet og ca. 18 km øst for Vega Sør-feltet.
Formålet med boringen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Oxfordian reservoaret og/eller Fensfjord formasjonen, samt vurdere og fastsette verdien av Skarfjell prospektet.
Wintershall Norge AS er operatør i PL378 med en eierandel på 45 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Capricorn Norge AS (20 prosent), Explora Petroleum AS (17,5 prosent), Talisman Energy Norge AS (17,5 prosent).

For mer info om 35/12-6 Skarfjell Tail, se her: Wintershall planlegger ny nordsjøbrønn

Eni
Eni planlegger å bore letebrønnen 7222/1-1 Aurelia, i PL 226 B i Barentshavet, midten av mai 2016. Den Saipem-opererte semien «Scarabeo 8» skal utføre arbeidet. Hovedmålene for brønnen er trias sandsteiner i Kobbe- og Ladin Snaddformasjonene, samt karbonater i Ørn-formasjonen av nedre perm alder. Sekundære mål er Carnian Snadd sandstein av trias alder og øvre perm karbonater i Røye-formasjonen. PL 226 ble tildelt 13. mai 2011, i den 21. konsesjonsrunden, og består av blokkene 7222/2 og 7222/3.
Eni Norge AS er operatør i lisens 226 B (60 prosent), og partnere er Edison Norge AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge AS (20 prosent).

Mer info om Aurelia finner du her: Borer Aurelia i mai

«Scarabeo 8».

Faroe
Faroe planlegger å bore letebrønnen 31/7-1 Brasse i Nordsjøen. Letebrønnen ligger i PL 740 i Nordsjøen, midt mellom Oseberg A og Brage – med en avstand på ca. 13 km til begge installasjonene.
Brønnen skal bores med «Transocean Arctic.» Tidligst oppstart er 15. mai 2016, og operasjonene er planlagt å vare 31 dager ved tørr brønn, og maksimalt 57 dager ved funn, inkludert logging, kjerneprøver og eventuelt sidesteg.
Faroe Petroleum Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Core Energy er eneste partner med en andel på 50 prosent.

Mer info om brønnen finner du her: Borer Brasse tidligst i mai

Statoil
Operatøren har i en søknad uttrykt et ønske om å bore letebrønnen 25/11-28 Gasol/Gretel i lisens PL 169, og har fått ODs tillatelse til å sette i gang. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 115 meter MSL og brønnen er lokalisert ca 14 km nord for Johan Sverdrup-feltet og ca. 145 km fra nærmeste land som er Utsira utenfor Karmøy kommune i Rogaland. Brønnen skulle  i utgangspunktet bores med semien «Songa Trym», men den riggkontrakten er nå avbrutt.
Statoil er operatør i lisens PL 169 med en eierandel på 57 prosent. Partnere er Petoro med en eierandel på 30 prosent og ExxonMobil med 13 prosent.

For mer info om denne brønnen, klikk her: Statoil får bore Gasol/Gretel

Statoil har fått Ptils tillatelse til å bore letebrønnen 15/3-10 Sigrun East, med sidesteg, i Nordsjøen. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. I likhet med 25/11-28 Gasol/Gretel, skulle også denne brønnen bores med semien «Songa Trym». Vanndypet på brønnlokasjonen er ca. 110 meter MSL, og brønnen er lokalisert ca. 10 km sydøst for Gudrun og ca. 180 km fra nærmeste land som er Utsira i Rogaland. Brønnen er i lisens PL025 og PL187, 40 km nord for det produserende oljefeltet Volve.
Hovedformålet med letebrønn 15/3-10 er å bekrefte kommersielle ressurser i prospektene Sigrun East Draupne og Sigrun East Hugin.
Rettighetshavere for PL025 og PL187 er Statoil (operatør) med en lisensandel på 51 prosent, Engie E&P med en lisensandel på 25 prosent og OMV med 24 prosent.

Mer info om Sigrun East finner du her: Statoil får bore nordsjøbrønnen Sigrun East

Statoil har planer om å bore letebrønnen 30/11-11 Madam Felle, i samme nordsjølisens som Krafla-funnet, med semien «Songa Delta». Tidligste borestart er estimert til medio januar 2016. Brønnen er lokalisert i lisens PL272/PL035, ca. 28 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 110 meter MSL.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-11 er å bekrefte kommersielle ressurser i Madam Felle-prospektet. Hovedreservoaret i Madam Felle er sandstein av Jura-alder. Dersom hydrokarbonfunn på Madam Felle, vil det bli boret et sidesteg, 30/11-11 A Viti, for å bekrefte kommersielle ressurser i Viti-prospektet som ligger øst for Madam Felle.
Statoil Petroleum AS er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent*).

For mer info om Madam Felle, som dessuten kan få et nedflankssidesteg som heter 30/11-11 B, ta en titt på denne artikkelen: Statoil vil gjenta letesuksessen i Krafla-lisensen med «Songa Delta»

(* Går til Det norske gjennom oppkjøpet av Svenska Petroleum Exploration.)

Statoil har planer om å bore nordsjøbrønnen 30/11-12 Askja South East, og spud er planlagt ultimo februar 2016. Letebrønnen ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen, ca. 130 km fra nærmeste land, som er Sund kommune i Hordaland.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-12 er å bekrefte kommersielle ressurser i Askja South East-prospektet. Hovedreservoaret i Askja South East er sandstein av Jura-alder. Dersom det gjøres hydrokarbonfunn på Askja South East, og en hydrokarbon-ned-til-situasjon oppstår, er det en opsjon for å bore et nedflankssidesteg for å avgrense prospektet.
Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Andre detaljer om brønnen finner du her: Borer Askja South East i februar

Operatøren planlegger å bore letebrønn 30/11-13 Beerenberg, som ligger i PL 272/PL 035, tidligst i slutten av mars. Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland.
Boringen planlegges utført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta,» men endelig valg av boreinnretning er per i dag ikke besluttet.
Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Flere detaljer om brønnen finner du her: Borer Beerenberg tidligst i mars

Siste fra forsiden

+

Nå er Island Innovator på vei til neste oppdrag – kontrakt i UK venter

Godkjenner PUD for Tyrving – investeringer på 6,2 milliarder

+

Måtte amputere finger etter klemulykke

Halliburton tildelt femårig boreavtale med Vår Energi

+

Vraker planer om selvstendig utbygging og sikter mot PUD i 2025

+

Arbeidere truffet av kjemikaliesprut

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger