Blackout, gasslekkasje og katalysatorstøv som blåste inn på kontorer – uhellene i uke 37
Glenn Stangeland
21. oktober 2019
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Blackout, gasslekkasje og katalysatorstøv som blåste inn på kontorer – uhellene i uke 37
Glenn Stangeland
21. oktober 2019

5. september
Equinor
Sleipner
Ved trykkavlastning av Gudrun rørledning ved planlagt stopp den 5 september 2019 ble det oppdaget nitrogen/N2 lekkasje i 2’’ rør til høytrykksfakkel SLA (trykk var 1,8 bar). Lekkasjen er i gjennomføringen i dekk mellom M21og C0PV. Ingen HC målt. Alt arbeid ble stoppet og anlegget ble videre trykkavlastet via SLT og lavtrykksfakkel SLA. Det undersøkes om andre trykkavlastningsscenarioer kunne ført til gasslekkasje. Anlegget er i planlagt stans nå og inspeksjon/utbedring pågår.

6. september
Equinor
Visund
Fiskefartøyet Vestliner Ervik havfiske, call sign. LELD, seilte inn i sikkerhetssonen på Visund uten tillatelse. Fartøyet ble anropt og varslet av Equinor overvåkning og beredskap i det fartøyet nærmet seg sikkerhetssonen. Fartøyet valgte allikevel å seile inn i sikkerhetssonen. Hendelsen skjedde 06.09.2019 kl 14:27

8. september
Equinor
Gina Krog/Randgrid
Etter “black out test” så ble det utfordringer med å få systemet opp å gå igjen. Nødgenerator kom i gang, men sviktet pga. problem med “cooling fan breaker”. Randgrid ble da gående på UPS fram til nød generator kom i gang, besluttet å forflytte ikke essensielt personell (8 personer) over til flotel Haven pga manglende vann og toalett fasiliteter, grunnet bortfall av strøm. Redusert tilgang til styring på Fire and Gas-systemet fra SKR. Situasjon normalisert kl 15:00

Sorter og søk i 1258 uønskede hendelser fra de siste tre årene
Prøv Petro Database gratis i 30 dager

6. september
Equinor
Martin Linge B
Inergen slokkegass utløst i Inert gass rom (14 flasker). I forbindelse med planlagt test av Deluge system ble Inergen anlegg for Inert gass rom utløst som følge av feil utløser knapp trykket inn på CAP panelet.Intensjon var testing av deluge upper deck aft port side. Utløser knapp for Inergen er til venstre for teksten (merket rødt) mens riktig utløser knapp er til høyre for knappen (merket grønt) se vedlagt bilde. Feilen ble umiddelbart oppdaget men anlegget ble utløst da det ikke er noe delay ved bruk av utløserknapper på CAP anlegget. Pga manglende Inergen (hoved sikring av rommet) er følgende tiltak iverksatt (inntil ny Inergen er på plass): – DO tilførsel til IG anlegg stengt av – Brytere til Vifter er tatt ut – Brytere til Kompressorer er tatt ut. Ny Inergen gass er i bestilling.

8. september
Vår Energi
Jotun A
08.09.19 ble det oppdaget en mindre gasslekkasje fra en pakkboks på en reguleringsventil på bakgrunn av identifisert lukt. Lekkasjen ble målt til 10 vol% metan omtrent 10cm unna kilden. Lekkasjen blir anlsått til å være > 20% LEL, men < 0,1 kg/s. Umiddelbart etter at lekkasjen ble oppdaget, ble turbinen lagt på diesel og fuelgasskid ble trykkavlastet. Pakkboks ble strammet til og verifisert tett. Fuelgaspakke ble så startet opp igjen, og turbin ble lagt tilbake på gassdrift.

8. september
Equinor
Troll/COSL Promoter
11:31 H2S alarm. Alt personell mønstrer i henhold til alarminstruks. 11:31 Kontrollromsoperatør identifiserer en H2S gassensor i alarmtilstand på F&G systemet. 11:34 Beredskapsledelsen mønstret i beredskapssentral. 11:42 POB status, full pob. 11:48 Innsatslag bekrefter gassfritt område og teknisk feil på sensor. 11:50 Normalisering.

7. september
Equinor
Mongstad
I forbindelse med klargjøring av reaktor i krakkeranlegg for skifte i revisjonstans, har reaktoren blitt tømt for katalysator og støv. Sugebil som skulle tømme katalysatorstøv fra krakker tømte dette på deponi utendørs. Lett vind har ført til støvlegging med katalysatorstøv over et større område, og støvet blåste inn over kontorrigg for prosjektleverandør. Støvet kom inn gjennom ventilasjonsanlegg i kontorrigg, og for de som satt inne i riggen føltes dette veldig ubehagelig. Personell ble evakuert fra kontorriggen, og det er iverksatt aksjoner med fjerning av katalysatorstøv, desinfisering og arbeidsmiljømålinger i kontorrigg. Katalysatoren inneholder komponenter som kan medføre helserisiko ved eksponering. Dette er med på å skape bekymringer. Leverandørpersonell har fått oppfølging av egen bedriftshelsetjeneste med støtte fra Equinor, og personell er oppfordret til å oppsøke lege ved helseplager. Det jobbes videre med å kartlegge den faktiske helserisikoen med katalysatorstøvet og fakta rundt eksponeringen, samt å ivareta involvert personell for å avklare reell risiko raskest mulig. I etterkant av dette vil det bli vurdert behov for granskning.

11. september
Aker BP
Alvheim
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på klor celle på et duplex filter fikk utførende tekniker et elektrisk støt i kroppen. Etter en medisinsk sjekk hos sykepleier/vakthavende lege var personen tilbake i arbeid. Utstyret er isolert inntil årsak er funnet.

11. september
Wintershall DEA
Brage
I forbindelse med setting og testing av Liner Hanger skulle annular element stenges. Ved en feiloperering ble Avlederelement stengt og overbordline åpnet (automatisk sekvens). Riser ble åpnet til «over bordline» og det ble sluppet ut 300 liter 1,53 s.g. oljebasert borevæske (OBM) til sjø. Feiloperering ble oppdaget umiddelbart og overbordline ble stengt etter kort tid. Sammensetning av OBM vedlagt. Inneholder følgende røde kjemikalier: Versatrol M 10 kg/m3 = 3 liter. Versamod 0,3 l/m3 = 0.09 liter. Ultralube 2% = 6 liter. Totalt røde kjemikalier 9,09 liter i utslippet.

30. august
Equinor
Troll C
Person skulle løsne bolter på bleed til PZV for brenngass, C-15S. Ifm løsning av bolter på flens fikk person skade i brystkassen, da vedkommende lente seg mot rekkverk og brukte stor kraft for å løsne boltene. Bolter var rustne og satt hardt fast. Fikk kraftig trykk mot lite område på ribben. Skadet person ble sendt hjem 3 dager etter hendelsen da tilstanden forverret seg. Pga at det tilstanden har forverret seg og det har tatt noe tid med klassifisering, har ikke hendelsen blitt meldt til Ptil tidligere.