– Blåser i miljøfaglige råd i konsesjonsrundene
Glenn Stangeland
30. november 2018
Foto: KrF
– Blåser i miljøfaglige råd i konsesjonsrundene
Glenn Stangeland
30. november 2018

I den muntlige spørretimen torsdag, stilte Tore Storehaug (KrF) spørsmål ved at miljøfaglige råd ikke blir fulgt i konsesjonsrundene på norsk sokkel.

«Sidan Venstre og Kristeleg Folkeparti sist var i regjering i lag, den gongen regjeringa trass alt lytta til 29 prosent av miljøfaglege råd i konsesjonsrundane, som under Stoltenberg endra seg til at ein blåste i 80 prosent av dei, og som under regjeringa Solberg har vore så høgt som 100 prosent av dei miljøfaglege råda – at dei har vore lagde til side i konsesjonsrundane.

– Oljepolitikken ligg hovudsakleg i Olje- og energidepartementet, men etter høyringsrunden er det OED i lag med Klima- og miljødepartementet som har dialogen før regjeringa i plenum vedtek. Eg vil spørje statsråden om kva han vil gjere for å sikre at fleire miljøfaglege råd blir følgde i åra framover?»

Statsråd Ola Elvestuen svarte følgende:

«Først vil jeg minne om det vi allerede har gjort. Nå er vi også i denne perioden enige om at Lofoten, Vesterålen og Senja skal det ikke være noen petroleumsaktivitet i. Det er jo det samme rundt Jan Mayen, på Mørefeltene, nord for iskanten og langs Sørlandskysten. Det er viktige vedtak som ligger til grunn.

Når vi ser framover, skal vi altså legge fram en ny forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja. Den kommer i 2020. Vi skal også ha en oppdatering av de to andre forvaltningsplanene, for Norskehavet og for Nordsjøen. Det er en helhetlig forvaltning, der vil det også være en diskusjon som berører dette.

Jeg tror også at vi skal ta med oss klimarisikoutvalget – som skal legge fram sin rapport nå i desember – som et viktig kunnskapsgrunnlag for den politikken som skal føres framover. Det gjelder norsk økonomi som helhet, petroleumspolitikken, men vil også berøre disse områdene.»