Bygger mottaksanlegg for CO2 på CCB Kollsnes

Publisert 9. november 2017

Gassnova og Statoil har besluttet at et mottaksanlegg for CO2 skal bygges på CCB Kollsnes AS sin grunn i Naturgassparken næringsområde i Øygarden kommune i Hordaland.

– Valget av CCB Kollsnes er basert på en helhetsvurdering av blant annet sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold, kostnader samt muligheten for utvidelser, sier prosjektdirektør Sverre Overå i Statoil.

– Dette er en svært viktig milepæl som sikrer nødvendig fremdrift i prosjektet, sier Overå.

En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.

Etableringen av et lagringsanlegg for CO2 på land inngår som en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO2-håndtering i Norge. Det skal fanges CO2 fra landbaserte industrianlegg på Østlandet som skal transporteres med skip fra fangstområdet til mottaksanlegget på land. Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes over fra skip til tanker på land, før den sendes i rør og injiseres og permanent lagres 1000-2000 meter under havbunnen.

Statoil ble i juni 2017 tildelt oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager mer i detalj, og for å få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning. Prosjektet har i ettertid blitt styrket ved at Shell og Total har kommet inn som samarbeidspartnere. Gassnova har i etterkant utvidet oppdraget til også å inkludere forprosjektet for skipstransport.

Som følge av beslutning om stedsvalg, vil det blir tildelt kontrakter for prosjektering av tomt, administrasjonsbygg og kaianlegg, prosessanlegg og rørledningstrasé fra landanlegget ut til injeksjonsbrønn. En kontrakt for assistanse i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan er allerede tildelt.

FAKTA

  • Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Paris-avtalen.
  • Gassnova SF har det overordnede ansvaret for å realisere regjeringens ambisjon om et full-skala demonstrasjonsprosjekt.
  • Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. CO2 vil bli transportert med skip til det landbasert mottaksanlegget.
  • Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2-lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger