Eksplosjon på Heimdal, brann på Kårstø og resten av uhellene i uke 48 og 49
Glenn Stangeland
28. desember 2019
Foto: Equinor
Eksplosjon på Heimdal, brann på Kårstø og resten av uhellene i uke 48 og 49
Glenn Stangeland
28. desember 2019

22. november
Equinor
Mongstad
Kontrollrom fikk inn flere gassalarmer rundt TK-7410. Det ble besluttet å kjøre evakueringsalarm. Etter 5 minutter klareres alle gassalarmer. Det er observert høye temperaturer i lommer i tanken, mulig pga. lagdeling. Denne tanken inneholder gjenvunnet olje så den kan ha hele spekteret med hydrokarboner. Dampoppvarming inn på tanken blir stengt og det ble fylt vann inn for kjøling. Politi, Ptil, 3. linje blir varslet. Faren over ble kjørt kl. 00:50. Det ble aldri målt noe gass i området etter at gassalarmene klarerte så det må ha vært et parti med lette gasser som kokte over topp.

25. november
Equinor
Snorre A
Under normal drift kom det inn deteksjon av røyk i forankringsrom Søyle 3. Generell alarm ble utløst og beredskapsorganisasjonen mønstret ihht instruks. Personell var raskt på plass og fikk verifisert røykutvikling fra viftereimer på vakuum kompressor. Kompressor ble isolert, og røykutvikling stanset. Situasjonen var avklart etter ca. 10 min.

25. november
Wintershall Dea
Brage
Dekksarbeider på fartøy truffet av wirekrok under lasthåndtering. Bakgrunn for hendelse: Hendelsen skjedde under pågående lasting av 5″ drillpipe fra pipedeck på M17 på Brage til lastedekk på Energy Swan. Rørene ble buntet sammen (9stk) med wirestropper (casingstropper) og disse ble festet i krok på topart løfteskrev. Kranen la ned rørbunt på lastedekk på Energy Swan. Dekksarbeidere på fartøy gikk deretter fra sikkert område, inn for å løsne casingstropper fra løfteskrev. Fartøy fikk samtidig en kraftig bevegelse (roll) kombinert med bølger, og beveget seg 2 m ut av posisjon mot babord, bort fra riggen. Dette resulterte i at krankule havnet på utsiden av fartøy, og løfteskrev fikk en kraftig pendelbevegelse. Dekksarbeider 1 forsøkte å få kontroll på line, men lykkes ikke med dette. Dekksarbeider 2 på fartøyet ble truffet av krok i pannen (over nesen).  Personen gikk umiddelbart og fikk behandling for et sår i pannen, og er tilbake i arbeid. Den faktiske hendelsen er klassifisert som førstehjelp, men potensialet i hendelsen er likevel vurdert som Øvrig fraværskade.

24. november
Equinor
Tyrihans/Island Wellserver
Operatør arbeidet på dekk med klargjøring av logge verktøy. I den forbindelse gikk han inn i verktøy konteiner for å hente ett umbrako sett. Da han skulle gå ut av konteineren tråkket han kraftig over høyre ankel. Oppsøkte så sykepleier. Fikk behandling i samarbeid ved vaktlege. Han ble tatt ut av arbeid og sendt på lugar for å få hvile. Neste morgen ble det gjort en ny vurdering av sykepleier og vaktlege. Det ble da bestemt at operatør skulle sendes til land for røntgen legevakt kirurgisk poliklinikk i Kristiansund. Han ble da sendt til Kristiansund med rutehelikopter 13:30 fra land. Ble i dag opplyst om av det var blitt konstatert brudd.

26. november
Equinor
Statfjord A
Det ble observert olje på sjø, og oljen kom opp fra sjøen (undersjøisk) ved plattform. Det ble raskt avklart at oljen stammet fra slam (sludge) celle. Oljeholdig vann ble lagt over mot en annen celle og lekkasjen til sjø opphørte raskt.

24. november
Vår Energi
Jotun A
Under arbeid med å dokumentere manglende mekanisk barriere på bryterskuff, oppsto kortslutning i elektrisk tavle. Resultatet var at det oppsto en lysbue i bryterskuffen. Lysbuen streifet personen som var involvert i hendelsen og kunne under ubetydelig endrede omstendigheter medført alvorlig personskade.

26. november
Wintershall Dea
Maria/West Mira
Under arbeid på dekk ved TFM (Tubular Feeding Machine) falt en wirestropp (4 m lang, 4 kg) mellom sparkekant og vindvegg. Stroppen falt ned til underliggende dekk 8 meter nedenfor. I fallet er stroppen bremset av rørstruktur. Maks potensiell energi er 314 Joule. Granskning vil bli utført.

26. november
Aker BP
Ula/Maersk Integrator
Under boring av …. pilot hull i brønn …. ble det observert tap av boreslam rett før en skulle gå ut i åpent hull. En tapsrate på …. ble observert i starten av hendelsen. Totalt tap av boreslam var ….. Det ble deretter pumpet …. piller for å redusere tapsraten. Tapsraten ble redusert til om lag …. etter pumping av den første LCM pillen. Etter pumping av den andre LCM pillen stoppet tapet av boreslam opp. Etter en sjekk av brønnen på trip tanken ble det observert en tilbakestrømming av mud på omlag …. . Totalt tilbake strømmet volum ble målt til …. Brønnen ble deretter stengt inn på upper pipe ram og overvåket for trykkoppbygging på chokemanifold. Sekundærbarriere fungerte ihht ytelseskrav. Videre arbeid for å normalisere brønnen pågår. (Sladdet)

28. november
Equinor
Heimdal
SKR mottok melding om skadet personell (2 personer) i modul M30 hovedekk. Beredskapsorganisajon ble mobilisert. Sykepleier og førstehjelpslag kom rask til skadested og startet behandling. SAR ble rekvirert (2 stk) samt HK i beredskap. De to skadede ble brakt til hospital for behandling med videre tranport til land/sykehus med SAR for videre behandling. Pårørende ble informert. Det ble utført vedlikeholdsarbeid hvor N2 flaske var involert i hendelsen. Nærmere gransking vil vise årsak til hendelsen. 2.linje varslet samt Politi og Ptil.

29. november
Wintershall Dea
Maria/West Mira
Operasjon på boredekk: Venting på været/ vedlikehold av VPR2 (Vertical Pipe Racker) 44 m over boredekk. Observerte bolt for sikring av finger i DC fingerbord falt ned på boredekk. Fallende gjenstand veier 0,183 kg med fallhøyde 32,2 m som gir en fallenergi på 58J. Området er i etablert rød sone og var avsperret for personell. Granskning av hendelsen vil bli utført.

1. desember
Wintershall Dea
Dvalin/Transocean Arctic
Kl. 15:35, ble GA utløst. Ship service transformer 1 ramlet ut. Denne forsyner ca 50% av riggen med strøm. Deriblant nødtavlen. Nød dieselen startet opp med engang og ga strøm til nødtavlen. På det stadiet hadde vi ca. 75% av total strømtilførsel tilgjengelig. Ship service trafo no 1 ble slått inn. Da var strøm forsyningen normalisert. Videre har alle systemer som falt ut blitt re-startet. Ingen av motorene hadde stoppet.

1. desember
Equinor
Snorre/Transocean Spitsbergen
Det oppstod en lekkasje i en sementlinje i babord aktre søyle 3 under intern overføring av sement. Lekkasjen medførte at 2 røykdetektorer detekterte samtidig og alarm ble utløst. Personellet (118) ble mønstret, aksjonslag investigerte og sementlekkasje oppdaget. Pob kontroll kl.2113 og rigg tilbake i normal drift kl 2120.

29. november
Repsol
Gyda
Orange shut down alarm. Indikasjoner på gass i uklassifisert område C43. Gassmelder i innløp på brannpumpe B. GPA og evakueringsprosedyre startet. Reset av F&G viser ingen gass. Inspeksjon av området og nærliggende områder viser heller ikke antydning til gass. Mønstring avbrytes og personale går tilbake til normalt arbeid etter 3 minutter. Detektor lokaliseres. Den viser flere feil i løpet av dagen og har til slutt gått i aktiv. Dette førte til standard reaksjon for systemet og plattformen stengte ned, med påfølgende GPA. Detektor ettersees. Hendelsen er rapportert i Repsol Synergi 222613.

30 november
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4Z
I forbindelse med brønnintervensjonsarbeid (Wireline) oppdaget wirelineoperatør at det var tegn til gasslekkasje fra grease seal i «Grease Injector Head» (Primærbarrieren) Stuffing box (sekundærbarrieren) ble stengt, og lekkasjen ble stoppet innen 60 sekunder. Det var ingen utslag på gassdetektorer på plattformen, og ingen personell ble eksponert. Grease seal (primærbarrieren) ble re-etablert, og utstyr ble trukket ut av hullet uten flere lekkasjer.

30. november
Equinor
Tjeldbergodden
Operatør skulle teste reformertennere i henhold til fast ukentlig rutine. Tennere ble testet på lokasjon der de står lagret for lading. Operatøren slo av strøm til ladere før test. Operatør trykte inn tennerknappen på tenner nr. 1 og nr. 2 omtrent samtidig, i det operatøren trykte inn knappen på tenner nr. 2, fikk operatøren strømstøt fra hånd til hånd med et lite brannsår i den ene tommelen. Operatøren kontakter skiftelektrikeren for en prat og sjekk av hva som kan være årsak til hendelsen. Operatøren føler ubehag i armer og i overkropp. Driftsleder kontaktes, teknisk datablad forsøkes fremskaffet. Finner datablad på internett hos leverandør. Databladet er ikke av identisk tenner, men veldig likt de vi har på Tjeldbergodden. Kommer frem til at dette er sammenlignbart. Se datablad for info om spenningsnivå og effekt. Etter en stund blir vi enige om at vi tar kontakt med legevakt, driftsleder blir informert om situasjonen og legevakt ringes. Legevakten snakker med lege og ringer tilbake. Lege og legevakt blir enige om at ambulanse fra Aure sendes for EKG test. Personen ble sendt til sykehuset for observasjon i 1 døgn. Alle prøver var OK, og personen ble utskrevet fra sykehuset påfølgende dag.

2. november
ConocoPhillips
Tor/Rowan Norway
En batteripakke tilhørende lysarmatur lokalisert 7.3 meter over dekk ble funnet ved «flowline» for borevæske (i avsperret område). Batteripakken veide 0.63 kg. Det er uvisst når batteripakken har falt ned.

1. desember
Equinor
Oseberg B
Under tiltrekking av en 1⁄4ˮ NPT blindplugg med en 1⁄2» skralle påsatt forlenger og umbraco-pin, knakk umbraco-pin og operatør fikk en vridning i håndflaten pga kreftene som ble frigjort. På grunn av mistanke om brudd i hånd ble operatør sendt til land for røntgen og nærmere undersøkelse hvor det ble konstatert at det ikke var bruddskader men at sene(r) var overtrukket. Operatør er nå sykemeldt.

17. oktober
Gassco
Kollsnes
Arbeidsrelatert sykdom som følge av høy arbeidsbelastning i forbindelse med stansaktivitet på Kollsnes.

3. desember
Gassco
Kårstø
Rundt kl. 12.30 i dag ble det meldt om brann i tilknytning til Butan sub-stasjon ved ytre anlegg. Denne ble slukket av Equinor sitt innsatslag på anlegget kort tid etter. Alle personer er gjort rede for og ingen personer er skadde. Av rutinemessige årsaker ble anlegget evakuert. Situasjonen ble normalisert klokken 13.55 og arbeidet på anlegget kunne gjenopptas. Årsaken til hendelsen vil bli nærmere undersøkt.

3. desember
ConocoPhillips
Eldfisk Bravo
Kl 14:35 fikk TABS (Tananger Beredskapssenter) melding om gassalarm på 2/7 Eldfisk Bravo. Alarmen ble initiert da avdamping fra et åpnet malingsspann løste ut en gassdetektor. Kl 14:45 var situasjonen avklart og normalisert.

2. desember
Equinor
Statfjord A
I forbindelse med avslutting av arbeid på et stillas skled den skadde i stigen og falt ned på dørken. Maks høyde på stillas var 2 meter. Den skadde ble fulgt opp på innretningen og det ble besluttet å sende vedkommende til land for sjekk. Det ble konstatert brudd i ribbebein og mindre bein på siden av ryggen. Forventes utskrevet i 3.12.

3. desember
ConocoPhillips
Tor
Lavt trykk på sprinkleranlegg i 5.etg. boligmodul på Tor utløste generell alarm på Tor og Rowan Norway og beredskapsorganisasjonen på begge installasjoner ble mobilisert. Situasjonen ble raskt identifisert og avklart og anlegget tilbakestilt.

3. desember
Equinor
Gullfaks Sør/Askeladden
En brann alarm blev utløst fra en unit på akterdekk SB. Alle mønstret og området ble sjekket ut. Ingen røyk eller brann. POB godkjent. Varslet GFA Platform. Situasjon normalisert.

4. desember
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4X
Kl.12:55 ble det bekreftet røykutvikling fra 3 detektorer i et nødtavlerom på Ekofisk 2/4 X. To detektorer ble utløst i kontormodulen kort tid etter. Beredskapsressurser ble umiddelbart mobilisert og full POB kontroll ble etablert. Røykdykkerlag gjennomførte et søk og bekreftet ingenting unormalt i kontormodulen, men en trafo i nødtavlerommet var skadet. Ingen tegn til ytterlig eskalering av hendelsen. Manuell kjøling med skum og CO2 har blitt iverksatt. Hendelsen har medført at brann- og gassovervåkning på EKOX foreløpig er ute av funksjon. Det er innført manuell overvåkning inntil dette er korrigert. Beredskapen opprettholdes inntil situasjonen er bekreftet normalisert. Ingen personer er skadd.

3. desember
Vår Energi
Ringhorne
En person skulle hente et kabelgateemne fra oppbevaringsted for denne typen materiell. Da han trakk ut ønsket emnet traff personens høyre hånd enden på et annet emne og han pådro seg et kutt mellom håndledd og tommelpute. Personen gikk til medic og det ble i samråd med vaktlege konkludert at han skulle sendes i land for å sy på sykehus.

4. desember
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4J
Kl. 12:20 stanset Node 79 uten forvarsel på EkoJ. Dette medførte strømstans på Ekofisk Kompleks. Feilsøking avdekket feil med CPU (prosessor) i noden, og denne ble skiftet. Første generator startet kl. 16:45 (oppstart ble forsinket som følge av hendelsen på EkoX, varslet kl. 14:21)). Kl. 12:27 ble EkoK stengt ned som følge av strømstansen på EkoJ. Nød generatoren startet ikke iht. logikk, men strøm på EkoK ble gjenopprettet kl. 12:32 ved at Caterpillarer som støtter boring ble startet. Sikkerhetssystemer var operative vha. nød kraft på både EkoJ og EkoK.

5. desember
Equinor
Tjeldbergodden
I dag kl. 14:10, ble det kjørt fabrikkalarm på anlegget etter å ha oppdaget en stikkflamme ut av en vent(safe location) fra syntegasskompressor. Beredskapen ble mobilisert og opptelling foretatt, alt personell gjort rede for. Brannen er nå slukket. Klargjøring for oppstart av anlegget pågår.

5. desember
Lundin
Edvard Grieg
Under riving av stillas falt stillasspir en høyde på 1,5 m ned og traff stillasarbeider på foten. Vekt på stillasspiret er 3,9 kg. Etter kontroll vendte IP tilbake til jobb. Hendelsen er klassifisert som førstehjelpsskade.