Equinor og Gassco får pålegg etter at arbeider ble alvorlig skadet på Kårstø
Pressemelding
11. mars 2021
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Equinor og Gassco får pålegg etter at arbeider ble alvorlig skadet på Kårstø
Pressemelding
11. mars 2021

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av en elektrohendelse med alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25. juli 2020.

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og Ptil har nå gitt pålegg til Gassco og Equinor.

Hendelsen skjedde i forbindelse med at et arbeidslag på to elektrikere utførte forebyggende vedlikehold i en 690V fordelingstavle. Ved innsetting av en starterskuffe oppstod kortslutning med påfølgende lysbue. Elektrikeren som var i ferd med å sette inn starterskuffen ble eksponert for lysbueenergien og fikk andregrads forbrenninger i ansiktet, halsregionen, hendene og på knærne. Den andre personen i arbeidslaget var til stede i substasjonen, men i

Hendelsen medførte alarm lokalt i området, driftsstans i deler av Kårstøanlegget og mobilisering av eksterne beredskapsressurser. Deler av anlegget var nedstengt i cirka seks døgn. Equinor har estimert at materielle skader og andre økonomiske tap, reparasjon av materiell og nedetid har hatt en kostnad på mellom sju og åtte millioner kroner.

Ptils granskningsgruppe har vurdert potensiell konsekvens av hendelsen til å være tap av ett menneskeliv. Dette er basert på hva som i verste fall kunne skjedd dersom vedkommende hadde inhalert ytterligere mengder giftig røyk og gass som ble frigitt ved lysbuehendelsen, skriver Ptil på sine nettsider. 

Den direkte årsaken til hendelsen skyldtes teknisk svikt i skillebryteren i starterskuffen.

Granskingen har avdekket følgende bakenforliggende årsaker til hendelsen:

 • Manglende oppfølging/verifikasjon av implementeringen av tiltak etter pålegg i 2016
 • Mangelfull planlegging og utførelse av arbeidet
 • Manglende etterlevelse av prosedyre for ivaretakelse av lysbuesikkerhet
 • Mangelfull informasjon, opplæring og erfaringsoverføring i bruk av modifisert testpanel
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Risikovurderinger
 • Kapasitet og gjennomføringsevne
 • Andre forhold knyttet til arbeidet

I forbindelse med granskningen av hendelsen har granskningsgruppa påvist avvik innenfor følgende tema:

 • Ledelse og styring
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Risiko- og levetidsvurderinger
 • Informasjon
 • Tekniske driftsdokumenter
 • Avviksbehandling

Ptil har gitt følgende pålegg til Equinor:

1. Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet og at styringen av risiko forbundet med aldring og degradering av teknisk tilstand på elektrisk utstyr og anlegg omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring.

2. Systematisk gjennomgå selskapets styrende dokumenter som gjelder for arbeid i og drift av elektriske anlegg og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at:

a. Ansvar, myndighet og roller er entydig definert, forstått og etterlevd.

b. Nødvendige prosedyrer og instrukser er utarbeidet, er tilpasset anleggsspesifikke forhold og etterleves.

c. Eksisterende opplæringsprogram evalueres og at det iverksettes tiltak slik at relevante opplæringsmoduler er tilpasset anleggets art og stillingskategorier.

3.  Presentere en forpliktende tidsplan for konkretiserte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er håndtert.

Ptil har gitt følgende pålegg til Gassco:

1. Påse at Equinor ASA på Kårstø-anlegget identifiserer, iverksetter og følger opp nødvendige tiltak for å etterkomme punkt 1, 2 og 3 i pålegg gitt til Equinor etter granskningen av elektro-hendelsen med alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25.7.2020.

2. Presentere en forpliktende tidsplan for konkretiserte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1.