Fant alvorlige brudd på regelverket etter oljeutslipp på Gullfaks
Glenn Stangeland
24. august 2021
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Fant alvorlige brudd på regelverket etter oljeutslipp på Gullfaks
Glenn Stangeland
24. august 2021

Petroleumstilsynet (Ptil) har har identifisert alvorlig brudd på regelverket i en granskingen av et oljeutslipp via produsertvannsanlegget på Gullfaks C 26. april.

Oljeutslippet skjedde i forbindelse med oppstart av produksjonen fra undervannsanlegget Tordis, etter en fire dagers planlagt nedstenging.

Oljeutslippet ble av Equinor estimert til 17.5 m3, og et oljeflak på 3500 meter x 500 meter ble liggende på plattformens nordside.

Den direkte årsaken til hendelsen var at vannutøpet til Tordis-innløpsseparator B ble åpnet for tidlig, i kombinasjon med emulsjonsproblemer, slik at olje fulgte med vannutløpet videre gjennom vannrenseanlegget og ut til sjø.

Petroleumstilsynet har identifisert tre avvik knyttet til:

  • overbroing av prosessikringssystemet,
  • mangler i system- og operasjonsdokumentasjonen, og
  • manglende risikovurdering i forbindelse med oppstart av Tordis-produksjonen.

Equinor pålegges derfor å «gjennomgå interne krav og etablerte rutiner på Gullfaks C for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav».

Du finner hele granskingsrapporten her!