Fant åtte regelverksbrudd ved boring og brønn på Brage
Redaksjon
28. juni 2019
Foto: Wintershall
Fant åtte regelverksbrudd ved boring og brønn på Brage
Redaksjon
28. juni 2019

Ptil har ført tilsyn med Wintershall, Odfjell Drilling og relevante bore- og brønnserviceselskaper sin ivaretakelse av planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Brage.

Det ble identifisert åtte avvik knyttet til:

 • Manglende heloverhaling og resertifisering av trykkontrollutstyr
 • Eksponering for dieseleksos
 • Støyeksponeringsmålinger
 • Samordning av arbeidsmiljøaktiviteter mellom operatør og boreserviceselskap
 • Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Mangelfull trening og øvelser innen brønnkontroll
 • Manglende personellsikring i boreanlegget
 • Manglende oppfølging av krav til brønnkontrollkompetanse

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Roller og ansvar
 • Klargjøring av roller og oppfølging av brønnkontrollkompetanse
 • Uklare krav til kompetanse knyttet til risikoanalyser
 • Funksjonskrav til slam-gass separator på boredekk

Wintershall og Odfjell Drilling har fått frist til 12. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Les hele tilsynsrapporten her!