Fant «omfattende brudd på regelverket» på Leiv Eiriksson
Pressemelding
8. mars 2019
Foto: Ocean Rig
Fant «omfattende brudd på regelverket» på Leiv Eiriksson
Pressemelding
8. mars 2019

Ptil har ført tilsyn med Ocean Rig og deres styring av arbeidsmiljø og beredskap på Leiv Eiriksson.

Tilsynet påviste omfattende brudd på regelverket og vi har nå varslet pålegg til Ocean Rig, skriver Ptil på sin nettside. 

Tilsynet viste at Ocean Rig hadde mangelfull systematisk styring av arbeidsmiljø og beredskap for Leiv Eiriksson. Funn og mangler fra tidligere tilsyn innen beredskap, helikopterdekk og arbeidsmiljø var i liten grad fulgt opp eller korrigert.

Tilsynet identifiserte ni avvik fra regelverket:

  • Oversikt og kontroll med arbeidsmiljørisiko
  • Prioritering, gjennomføring og oppfølging av tiltak
  • Hørselskadelig støy
  • Oppfølging av arbeidsmiljø for entreprenør
  • System for trening og kompetanse
  • Rømningsveier
  • Friflytfunksjon for flåter forut
  • Belysning i livbåt
  • Personlig verneutstyr (MOB-drakter)

Luftfartstilsynet identifiserte flere avvik og merknader knyttet til helikopterdekk. Funnene var hovedsakelig relatert til hindersituasjon, utsyn fra helibu til helidekk og øving/trening av helidekk-mannskap.

Ptil har nå varslet følgende pålegg til Ocean Rig:

Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap med tilhørende arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø og beredskap ikke er blitt identifisert og korrigert på Leiv Eiriksson.

Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på Leiv Eiriksson.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 12. april 2019.