Feilvarsel på helikoptergirboks, bruddskader og lekkasjer – uhellene i uke 46 og 47
Glenn Stangeland
27. desember 2019
Foto: CHC/Rune Meyer Amundsen
Feilvarsel på helikoptergirboks, bruddskader og lekkasjer – uhellene i uke 46 og 47
Glenn Stangeland
27. desember 2019

10. november
Equinor
Gullfaks C
SKR får alarm på 1 gassdetektor i område M24M som gir alarm over 10%LEL, de varsler så områdeoperatør som utfører sjekk og rapporter. Områdeoperatør bekrefter etter kort tid en mindre lekkasje og dette understøttes av utslag/identifikasjon på ytterligere 2 gassdetektorer på B&G-matrisen. Disse 2 detektorene måler gass under 10 %LEL Beredskapsledelsen mønstrer og handlingsmønster utføres i henhold til DFU 1- Olje / Gasslekkasje. Manuell generell alarm blir aktivert og lokal trykkavlasting blir iverksatt. 2 linje varsles og mønstrer. Årsak til lekkasje: Sprekk i sveis på Weldolet montert på isolert rør tilknyttet Recompressor B. Detektorer: 3 detektorer indikerte lekkasje, men kun 1 hadde nivå som ga alarm. Lekkasjerate (foreløpig): Foreløpige beregninger estimerer en lekkasjerate under 0,1 kg/s, eksakte lekkasjerater vil komme på plass når alle detaljer er tilstede for nøyaktige utregninger.

9. november
Aker BP
Skarv
Under planlagt utvendig inspeksjon av eksossystem på en av gassturbinene ble det funnet en løs guide. Den ble oppdaget der den tidligere hadde vært sveist fast i struktur. Vekt av guide 7kg. Potensiell fallhøyde 23m. Området var avsperret under i forbindelse med pågående inspeksjon.

9. november
Wintershall Dea
Brage
I forbindelse med løft av en metallskrapkontainer på lastedekk M14 sør, huker en metallgjenstand seg fast i et av kjetting skrevene. Denne metallgjenstanden var et skrapmetall som lå øverst i kontaineren. Fasthukingen i kjettingskrevet medførte at gjenstanden ble løftet ut av kontaineren og videre over nærliggende rekkverk for så å lande på underliggende nivå på M12 sør. Gjenstanden landet på et avsperret stillas på M12 sør. Total fallhøyde ble 7,4 meter. Gjenstanden veier 2935 gram. Dette gir en fallenergi på 213 Joule. Kontaineren stod inntil rekkverket da løftet startet, slik at gjenstanden måtte falle over rekkverket på denne siden. Hendelsen medførte ingen skader hverken på personell eller materiell. Det avsperrede området der gjenstanden landet er et område der det sjelden oppholder seg personell. Potensialet i hendelsen antas derfor å være tatt ut, ref. Omnisafe sak NM-19-0058.

Prøv Petro Database gratis og søk i alle uønskede hendelser de siste tre årene!

8. november
Equinor
Troll A
Person skulle ned i raiser skaftet til nivå R01 for å se på en pågående jobb. Da vedkommende gikk ned trappen sammen med 2 kollegaer falt plutselig vedkommende i trappen. Vedkommende ble tatt hånd om av kollegaer og tatt med til sykepleier. Sykepleier valgte å sende vedkommende inn på ettermiddagen med rutehelikopter for sjekk på legevakten. Vedkommende ble sjekket ut på legevakten og sendt hjem med sykemelding for slagskadet kne, ribbensbrudd og skadet tommel.

10. november
Equinor
Troll C
Kjøleleverandør, Mollier gjorde feilsøk på kjøleanlegget i telecomrommet på grunn av lavtrykks alarm. Det ble konstatert lekkasje av kuldemedie på DX kjøler GB-77-0034 med et tap av 15 kg (12,4 liter) R134a kuldemedie. Lekkasje var i skrudde koblinger inn på kondenser plassert på lastedekk pga utilstrekkelig tiltrekking av kobling etter at kjøler ble montert. Lekkasjen er utbedret, det vil bli utstedt nytt sertifikat på trykk test.

8. november
Gassco
Nyhamna

08.11.19 kl. 10:30. Person i P45, fra isolasjon (Linjebygg) hadde snø under sko og mistet fotfestet / snublet. Fikk foten klemt inn mellom stillas. Vridning i foten, kjørt til Molde sjukehus for videre behandling. Ikke påvist brudd. Fikk skinne og krykker. Personen var tilbake på jobb med tilrettelagte oppgaver igjen Lørdag.

11. november
DNO
Island Innovator
Alarm og påfølgende mønstring på grunn av utløst røykdetektor i fremre pumperom #1 på styrbord side: 23:10 – Røykdetektor i pumperom #1 aktivert og registrert i CCR. 23:11 – Mønstringsalarm initiert i henhold til Stationbill. 23:14 – ARL-Team bekrefter røykutvikling i pumperom #1 fra ballastpumpe #1, ingen brann. 23:24 – POB bekreftet. 23:25 – Situasjon avklart og mønstrings alarm avblåst. Ballastpumpe #1 stoppet og isolert, ventilering av røyk igangsatt. Undersøkelse viser varmgang i pumpe lager med påfølgende røykutvikling. Det har ikke vært brann eller flammer. Back-up ballast pumpe 2 satt i drift og situasjon normalisert.

12. november
Equinor
Martin Linge A
Under arbeid på brann og gass systemene om bord på Martin Linge A, hadde utførende personell glemt å re-inhibere alarm. Inhiberingen lå inne med timer, og denne hadde gått ut på tid. Dette medførte at kontrollrom fikk bekreftet gassalarm. Ettersom en ikke kunne redegjøre for årsak til alarm, og ikke fikk avstilt denne, besluttet beredskapsledelsen å gå i sikker tilstand ved å mønstre alt personell på feltet. Situasjonen ble normalisert etter 23 minutter. Kompenserende tiltak, skjerpet rutine for arbeid på sikkerhetssystemene, er umiddelbart innført.

11. november
Equinor
Troll/COSL Promoter
Under drifting av borerør på fingerbord nivå løsnet 3» drift fra øyebolten den var skrudd fast i. Driften falt ned bak set-back i avsperret rød sone. Ingen personer var i nærheten ved drifting. Vekt 1,25 kg og 26 m fallhøyde.

7. august
Equinor
Statfjord B
Fritidsskade i forbindelse med innebandy spill. Person tråkket på motspiller sin innebandy kølle, skled og tok seg for med venstre arm. Fikk smerter i venstre skulder som ble behandlet med ispose utover kvelden. Person ble sendt i land påfølgende dag for sjekk som medførte sykemelding ut turen. Vedkommende var på jobb neste offshore periode. Etter ny sjekk ble det konkludert at venstre skulder hadde mer alvorlig skade og måtte opereres.

12. november
Equinor
Gullfaks B
Under forflytning på rørdekk fikk person overbalanse i det han passerte skinnegang til Gantrykran. Person tok seg for i et rekkverk som medførte brudd i overarm. Kollegaer på dekk så ikke selve hendelsen men observerte skadet person på gul stripe kort tid etterpå. Ivaretok den skadde og kontaktet Sykepleier. Den skadde gikk sammen med Sykepleier over til hospital for videre behandling. Ble deretter sendt til land med SAR. Synergi 1599407 er etablert og foreløpig klassifisering er Gul (3), endelig klassifisering i samarbeid med fagansvarlig lege.

13. november
Equinor
Snorre B
Det oppstod lekkasje av produsert olje i kobling mellom brønntre C-7 og produksjonsmanifold. Lekkasjen ble raskt oppdaget og avstengt etter ca 20 min. Områdeberedskapsfartøy og SAR helikopter ble tilkalt for sjekk av området. Lekkasje volum er foreløpig estimert til mindre enn 1 m3.

14. november
Equinor
Sleipner T
Den 14/11 kl 0910 fikk SKR melding via radio fra en person som hadde falt ned på dekk fra en arbeidstrapp og hadde behov for assistanse. Rullestillaset var 1,7 m høyt. Områdeoperatør og sykepleier ble varslet og kom raskt til stedet. Beredskapsledelsen mønstret. Pasienten ble fraktet til hospital med smerter i den ene hoften. Etter konferering med vaktlege, ble det besluttet å sende vedkommende til land med SAR for en grundigere sjekk og nødvendig behandling.

14. november
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Mens man trippet inn i hullet med 8 1⁄2″ bit ble H2S alarm utløst etter utslag i shakerrom kl 21:35. Operasjoner ble stanset og personell mønstret ihht instruks. Da alarmen gikk hadde én sensor en plutselig økning fra 0 til 26 ppm, deretter gikk den noe saktere ned igjen til 0. Personell ble dresset opp for å sjekke området, ingen tegn til H2S. Deretter ble det sirkulert forsiktig på brønnen, ingen nye utslag på sensor i området. Da alarmen gikk ble det spylt med høytrykksspyler i området, det er foreløpig ansett som sannsynlig forklaring på utslaget at det har blitt spylt direkte på sensor. Under er det krysset av for andre hendelser da det ikke blir riktig å kalle hendelsen et H2S utslipp.

16. november
Equinor
Snorre A
Ifm fjerning av dørk luke #2 på brønn P-15, ble tieback tool løftet ca. 15 cm for å avlaste luken. Mens tieback toolet henger over luken, løsner en av oppheng bjelkene og faller ned ca. 3m til dørk, inne forbi oppsatt fysisk sperring. Opphengs bjelkens egenvekt er oppgitt til 220 kg. Bjelken kunne ikke ramlet ned utenfor sperringen Det var ingen innenfor sperringen da opphengs bjelke falt.

16. november
Equinor
Visund Sør/Transocean Norge
Alarm/Muster due to smoke in Thruster room 4S. During job for installing blinds on flange for two service air valves to sea chests, the air to the relevant quadrant (column and pontoon) was closed. Work was completed in 10-15 minutes, and air flow was started up again. Personnel smelled scorched air and pre-warning in thruster room 4S received. Fire Alarm sounded, full mustering. HVAC (Heating, ventilation and air condition) unit on top of column overheated, regulating valve for steam did not fully close for steam heating when air flow was closed. This resulted in overheating of dust from entering fans. This caused the smell / smoke that was transferred to Thruster Room 4S when the ventilation was started again. The general alarm was trigged by fire detectors in Thruster room 4S at 03:06 hrs. Full POB at 03:18 hrs. Situation normalized at 03:40 hrs.

18. november
Okea
Draugen
CHC (HSK 404) gjennomførte en uplanlagt landing på Draugen 12:20 etter indikasjon om feil på girboks. 15 PAX om bord + 2 piloter. Helikopteret var på vei fra Heidrun og Kristin til land (Kristiansund).

18. november
Equinor
Aasta Hansteen
Gasslekkasje med hydrogengass i flaskeskap for analyseskap tilhørende gasskromatograf for eksportgasskompressor. 3 detektor kom inn og det gikk ut sjekk og rapporter. ARL målte gass på utsiden av analyseskap og gasslekkasje ble dermed bekreftet. SKR gikk deretter ut med GA og alt personell mønstret ihht plan. Automatisk deluge ble initiert og automatisk trykkavlasting av eksportgasskompressor ble startet. Manuell trykkavlasting av resten av prosessanlegget ble iverksatt kl 18:58. Årsak til at hendelsen inntraff var lekkasje i fittings på toppen av gassflaske med hydrogen i. Trykk i flaske var ca 200 barg. Hendelsen vil bli fulgt opp i Synergi 1600047.

19. november
Equinor
Martin Linge A
To personer jobbet med boltetrekking på P50 dekk da en person fikk ytterste ledd av venstre langfinger klemt i en flens. IP opererte en hydraulisk flensespreder, og den andre personen installerte kile nr 2 i flensen, for å holde den åpen. Den skadde opererte en hydraulisk jekk med foten og holdt samtidig den ene hånden på flensen. Flensesprederen løsnet og kilen spretter også ut. Den skadde hadde, uten å være klar over det, plassert en finger inni flensen. Han trakk hånden hurtig til seg og observerer skade på venstre langfinger. Han fikk medisinsk behandling om bord ble sendt til land for videre undersøkelser og behandling.

17. oktober
Gassco
Nyhamna
Stempelhavari på TEG pumpe med påfølgende lekkasje. Ikke personell i nærheten da hendelsen skjedde. Lekkasjerate antatt til ca 3m3/h i ca 10 min. Noe som tilsier ca 500 Liter Teg til kum. Alle bolter på utløpsflensen på en av sylinderene har røket av. Pumpe er stengt av og B pumpe startet opp. Kunne vært til stor fare for personell, om noen hadde vært i området, da det var løse fragmenter fra boltene som fløy avgårde da de sviktet.

14. november
Equinor
Heidrun
En person (IP) fikk foten i klem ved håndtering av utstyr ut fra basket. IP fikk foten sjekket av Sykepleier. Etter noen dager økte smertene og vedkommende ble sendt i land for utvidet undersøkelse på sykehus. Der ble det bekreftet en mindre alvorlig skade i foten som medførte fravær.

18. november
Equinor
Mongstad
BBS operatøren arbeidet på et stillas og skulle gå for å hente flere deler til stillaset da han snublet over et rør/flense som lå igjen på grating. Han hadde lys på hjelmen sin, men fordi det er dårlig lys på toppen av krakker, så gir ikke hodelykten nok lys, og dermed så han ikke utstyret som lå på grating. Da han snublet, falt han på kneet sitt og rev dermed opp en flenge. Operatøren ble kjørt til Equinor sin bedriftshelsetjeneste og sendt videre til legevakt med ambulanse. Han måtte sy 8 sting. Var tilbake i alternativt arbeid samme kveld.

21. november
Equinor
Gullfaks B
Person fikk skade i ansiktet under montasje av rørsystem. Skade oppsto da rør kom i ukontrollert bevegelse ved rigging på BOP M14N dekk. Synergi 1600321 er etablert endelig klassifisering vil bli gjort de nærmeste dagene.

21. november
Wintershall Dea
Maria/West Mira
Operasjon: Trip ut med 42″ drilling BHA (Bottom Hole Assembly). Ved tilbakesetting av 5 7/8″ HWDP (Heavy Weight Drill Pipe) stand falt bit av «guide roller» (del av gripehode på racking system) ned på boredekk. Fallende gjenstand veier 0,31 kg med fallhøyde 17 m som gir en fallenergi på 52J. Objektet har fri fallbane, og kan ikke endre retning i fallet. Området er i etablert rød sone og er permanent avsperret for personell når involvert utstyr er i bevegelse / operasjon. Hendelsen rapporteres da den har en fallenergi over 40J men ingen av avkryssingsboksene i hht til §29 over passer.

10. november
Equinor
Åsgard A
Ifm bytting av 4 stk tilbakeslagsventiler på drikkevannssystemet blir det kort tid etterpå oppdaget diesel lukt i drikkevannet. Informasjon umiddelbart om at drikkevannet ikke skulle brukes til drikke og matlaging. Flushing av systemet og hypoklorering gjennomført. Flere prøver sendt til analyse ifm feilsøking av systemet.

21. november
Equinor
Statfjord C
I forbindelse med oppkjøring av brønner etter revisjonsstans på Statfjord C har det det siste døgnet vært forhøyet oljemengde i utslippsvann. Utsluppet mengde over 30 mg/l er beregnet til 2259 kg. Tiltak er gjennomført og vannkvalitet er nå forbedret, videre feilsøking pågår.

23. november
Equinor
Statfjord B
I forbindelse med resertifisering av løfteutstyr trykket involvert person ved en feil på deluge-knapp istedenfor stoppknapp for kran, med påfølgende deluge og automatisk nedstengning. Utløst GA, full mønstring av personell som konsekvens.