Flertall for Ap, SV og Sp – dette sier partiprogrammene om olje og gass
NTB
NTB
14. september 2021
Foto: Arbeiderpartiet
Flertall for Ap, SV og Sp – dette sier partiprogrammene om olje og gass
NTB
NTB
14. september 2021

NTB-Alexander Vestrum og Johan Falnes

Tirsdag samler Ap-leder Jonas Gahr Støre partiledelsen og sentralstyret for å diskutere veien videre mot en ny regjering. Så vil han snakke med Sp-lederen.

Med 99,7 prosent av stemmene opptelt, er det klart at Ap, Sp og SV får flertall på Stortinget med 89 mandater.

– Nå skal jeg snakke med mitt eget parti – partiledelsen og sentralstyret – i morgen. Så er det naturlig for de samtalene jeg har annonsert i kveld, at vi begynner med Senterpartiet, som er største parti. Så SV, og så skal vi snakke med Rødt og MDG, sa Støre til NTB natt til tirsdag.

Støre: Samtalene er ikke i gang

Partilederen tror alle partiene har behov for å oppsummere hver for seg først.

– Vi har et stort ansvar nå: Vi har fått et stort flertall. Det må tas noen valg. Men jeg tenker at alle må kjenne på det ansvaret. Vi skal få en god prosess mot en ny regjering, så kommer sakene i neste runde, sa Støre.

Han sa samtidig at samtalene ikke er i gang allerede.

– Nei, det er de ikke. Vi er veldig enige om at vi skal hvile ut nå. Og jeg tror alle partiledere skal til sine partier med resultatet, oppsummere det og legge veien videre.

Nedgang, men bedre enn målingene

Ap-lederen ble møtt av et stort pressekorps da han natt til tirsdag kom hjem til boligen vest i Oslo. Han avslørte at han har «noe på kjøl», men regnet med at det sannsynligvis ble å sove med det samme og ingen feiring med alkoholholdig drikke.

Med 99,7 prosent av alle stemmer telt opp, har Ap fått 26,4 prosent. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra valget for fire år siden, men betydelig bedre enn hva partiet har hatt på en del meningsmålinger.

Ifølge VG vil sonderingene innledes tirsdag, med konkrete forhandlinger fra onsdag neste uke.

Både SV og Ap har sentralstyremøter klokken 14 tirsdag, melder NRK.

Dette sier de tre partiene om sine mål for utviklingen av norsk olje- og gassproduksjon i sine respektive partiprogram: 

SV vil….

At Norges olje- og gassproduksjon må reduseres slik at verden har en god sjanse til å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader.

Ikke tillate mer leting etter ny olje og gass eller nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Sørge for at sårbare og verdifulle havområder holdes oljefrie, som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, den miljøfaglige iskanten, polarfronten, Trænarevet, Iverryggen og uåpnede deler på norsk sokkel.

Avskaffe subsidiene til olje- og gassvirksomhet. Avskaffe leterefusjonsordningen.

Utrede og innføre en utvinningsavgift på petroleum for å sørge for at den minst lønnsomme oljen blir liggende i bakken. Inntektene bør blant annet gå til å utløse klimatiltak i bransjen og til omstilling av industrien mot andre næringer.

At utvinningstillatelser ikke skal forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet skal stanses.

Redusere utslippene på sokkelen gjennom redusert produksjon, økt CO2-avgift, og elektrifisering ved bruk av offshore havvind. Oljenæringa må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen og betale for disse investeringene. Elektrifisering skal ikke brukes til å opprettholde oljeproduksjon som er i strid med 1,5-gradersmålet.

Ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land med mål om å begrense produksjonen av olje og gass.

Gjennomgå den samfunnsøkonomiske lønnsomheten på norsk sokkel med mål om å stoppe ulønnsomme utbygginger.

Ap vil…..

Legge frem en ny petroleumsmelding med petroleumspolitikk for 2020-tallet.

Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og gruvedrift.

Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt.

Arbeide for ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet i eksisterende og nye konsesjoner.

Sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, målt mot 2005.

Stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip.

Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.

Sørge for at petroleumsselskapene integrerer klimarisiko i sine investeringsbeslutninger og i sin ordinære virksomhet og rapporterer på dette.

Ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II og heller gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.

Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.

Senterpartiet vil…..

Styre tildeling av nye areal til petroleumsutvinning slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt.

Ikke åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) eller i nærheten av iskantsonen i Arktis.

Arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter.

Øke bruk av gass til industrielle formål.

Bygge ut oljevernberedskapen langs kysten.

At alle installasjonene på sokkelen skal være basert på nullutslipp av CO2 innen 2040.

At staten bidrar aktivt til å styrke rammevilkårene for leverandørindustrien.

Sette i gang en utredning om hvordan et framtidig skattesystem for norsk petroleumsvirksomhet skal innrettes, inkludert leterefusjonsordningen.

At det gjennomføres en utredning om hvilken finansiell risiko investeringer i olje- og gassvirksomhet utgjør i en tid med økende internasjonale klimakrav.

Intensivere arbeidet med å forberede det norske samfunnet på en framtid hvor petroleumsinntektene reduseres.

Beholde minst dagens eierandel i Equinor og sikre fortsatt hundre prosent statlig eierskap i Petoro.