Forhandlingene i gang – dette sier partiprogrammene om olje og gass
NTB
NTB
30. september 2021
Foto: Arbeiderpartiet
Forhandlingene i gang – dette sier partiprogrammene om olje og gass
NTB
NTB
30. september 2021
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er allerede i gang med regjeringsforhandlingene, og fortsetter med dem torsdag morgen, opplyser kilder.

Onsdag kveld blir det en middag etter en heseblesende dag på Hurdalsjøen Hotell. Det startet med at SV varslet at de forlater regjeringssonderingene, før Ap og Sp bekreftet at de to partiene går inn i regjeringsforhandlinger alene.

Disse forhandlingene har allerede startet, opplyser sentralt plasserte kilder i Ap og Sp til NTB.

– Reelle forhandlinger er godt i gang, sier en kilde i Senterpartiet.

Det er ikke sikkert det blir reelle forhandlinger onsdag kveld, men de vil tas opp igjen torsdag morgen. Flere påpeker at det er en litt glidende overgang mellom det som har vært sonderinger, men som nå blir forhandlinger.

– Vi er klare for å ha en god arbeidsøkt med Arbeiderpartiet i dagene som kommer, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen der han og Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kunngjorde at de to partiene starter regjeringsforhandlinger.

Både Vedum og Støre understreket onsdag at det er SV som blir den foretrukne budsjettpartneren for den nye regjeringen, dersom de kommer til enighet i forhandlingene.

Ap vil…..

Legge frem en ny petroleumsmelding med petroleumspolitikk for 2020-tallet.

Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og gruvedrift.

Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt.

Arbeide for ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet i eksisterende og nye konsesjoner.

Sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050, målt mot 2005.

Stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip.

Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.

Sørge for at petroleumsselskapene integrerer klimarisiko i sine investeringsbeslutninger og i sin ordinære virksomhet og rapporterer på dette.

Ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI og VII og Troms II og heller gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.

Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen. Områdene sør for 15 prosent isfrekvens frem til åpent hav anses som et verdifullt område. All aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må ta særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn.

Senterpartiet vil…..

Styre tildeling av nye areal til petroleumsutvinning slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt.

Ikke åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) eller i nærheten av iskantsonen i Arktis.

Arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter.

Øke bruk av gass til industrielle formål.

Bygge ut oljevernberedskapen langs kysten.

At alle installasjonene på sokkelen skal være basert på nullutslipp av CO2 innen 2040.

At staten bidrar aktivt til å styrke rammevilkårene for leverandørindustrien.

Sette i gang en utredning om hvordan et framtidig skattesystem for norsk petroleumsvirksomhet skal innrettes, inkludert leterefusjonsordningen.

At det gjennomføres en utredning om hvilken finansiell risiko investeringer i olje- og gassvirksomhet utgjør i en tid med økende internasjonale klimakrav.

Intensivere arbeidet med å forberede det norske samfunnet på en framtid hvor petroleumsinntektene reduseres.

Beholde minst dagens eierandel i Equinor og sikre fortsatt hundre prosent statlig eierskap i Petoro.