Hodeskade, branner på Mongstad og ødelagt flex-joint – uhellene i uke 44
Glenn Stangeland
11. desember 2019
FOTO: John Økland
Hodeskade, branner på Mongstad og ødelagt flex-joint – uhellene i uke 44
Glenn Stangeland
11. desember 2019

2. oktober
OKEA
Draugen/Deepsea Nordkapp
Under vedlikehold og klargjøring av BOP 19.10.19 ble det oppdaget en skade på nedre flex-joint. Ingen lekkasje oppstod i forbindelse med skaden. Ved gjennomgang av historikk på BOP/riser instrumentering viser det seg at skaden har oppstått 02.10.19 på Shrek lokasjon, før rigg startet operasjon for OKEA. Under forberedelsene til frakopling mellom LMRP/BOP ble marint stigerør utilsiktet trykk satt til 120 bar. Dette medførte en kraftig stempeleffekt der slip-joint ble forlenget 4 m, som igjen medførte store bøyemoment på marine riser mellom rigg og BOP. Nedre flex-joint har en kapasitet på 10 grader, men ble da utsatt for 18 graders vinkel over ca. 15 minutter og derved påført permanent skade. Hendelsen ble ikke oppdaget og derfor ikke rapportert da den inntraff. Undersøkelser og analyser har klargjort hvilke belastninger marine riser, BOP og brønnhodet ble utsatt for 02.10.19. Kritiske komponenter er undersøkt med NDT og trykktestet. Komponenter som er skadet eller antatt overbelastet er skiftet ut. Det er ikke observert skader på andre komponenter enn nedre flexjoint.

17. september
Equinor
Snorre A
Person slo hodet opp i dørkarm i turbin A. Vedkommende fikk smerter i hodet og nakke, men personen gikk ikke innom sykepleier før hjemreise. Etter hjemkomst ble personen svimmel og gikk etter noen dager til lege. Legen fastslo krystall syke som kan ha blitt utløst etter slag mot hodet.

24. oktober
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
En aluminium plate ble observert på taket av bakre livbåt stasjon den 24.10. Aluminiumsdelen er en del av exhaustrør. Den delen har mest sannsynlig løsnet under storm/ orkan den 21.10. Det var ingen personell i området siden det ble oppfordret å ikke befinne seg ute den dagen. Vekt: 1,2kg Høyde: 10m. Energi: 117 Joules. Det ble gjort en inspeksjon av området for å verifisere at ingen andre deler var løs. Bruk av aluminium skruer på en stål plate kan ha ført til korrosjon og dermed svekket festing av aluminiumsplate som falt ned.

Petro database – 790 kr/mnd
Her finner du operatørenes egne varsler om alle uønskede hendelser de siste tre årene

27. oktober
Equinor
Snorre A
Tidlig røykdeteksjon i elektrorom førte til generell alarm og mønstring. Situasjonen ble raskt avklart. Årsak var varmgang i varistor på et solid-state relè som styrer varmeelement for HVAC.

27. oktober
ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
I forbindelse med slot recovery og casing milling av 17» liner løsnet en Torque rod (bolt) fra top drive og falt ned på boredekk i rød sone. Området var avsperret og ingen personer befant seg innenfor sperringen. Vekt på bolt 10,1kg. Fallhøyde til boredekk 27m. Boreoperasjonen ble midlertidig stanset for en safety time out.

28. oktober
Equinor
Oseberg Vestflanke/Askepott
Klokken 08:40 28.10.2019: General Alarm utløst. Falk alarm på OSH utløste general alarm på Askepott I forbindelse med software arbeid på nød avstengning systemet (NAS) på Oseberg A (OSA) plattformen fikk vi sviktmeldinger på NAS signaler som går fra Oseberg A til Oseberg H (OSH) plattformen. Disse sviktmeldingene gav videre NAS på OSH som igjen gav generell alarm og mønstring på Askepott/ OSH. OSA bekreftet etter 15 minutter at dette var en falsk alarm utløst av arbeid på OSA. Det jobbes med å finne årsak til sviktmeldingene som initierte NAS signalet.

27. oktober
Equinor
Snorre B
Fra deluge-skid (71D-SW003) i område D11 ble det automatisk aktivert alarm «skum utløst» som medførte generell alarm uten nedstengning. Beredskapsledelse mønstret og øvrig personell agerte iht. generell alarm. Beredskap 2. linje ble varslet for informasjon. Det var ikke behov for deres assistanse. Situasjonen ble raskt avklart og beredskapsorganisasjonen demobilisert.

28. oktober
Equinor
Hammerfest LNG
Klokken 1532 ble det observert gasslukt fra område 3 (lagring og lasting). Dette ble ikke detektert av brann og gassystemet. Kl 1627 er Lekkasje detektert til å være ved Sikkerhetsventiler  SV-46-112A /B og lekkasjen kommer ut av en atmosfærisk vent, ble bekreftet med FLIR kamera. Anlegg ble pro-aktivt demobilisert personell, POB var 14 før evakuering. Alt personell gjort rede for. Ingen skadde. Lekkasje er avstengt kl 17:50.

28. oktober
Norske Shell
Petrojarl Knarr
Generell alarm ble utløst av oksygenkatalysator i akterskipet. Det ble avklart at oksygennivået var normale etter kontrollmålinger på stedet og at alarmen skyldes feil ved oksygenkatalysatoren. Situasjonen ble normalisert kort tid etter mønstring.

28. oktober
ConocoPhillips
Eldfisk A
Man skulle forberede løft av en container. Løfteskrevet, var lagt på taket av containeren, og det var festet en wirestropp til toppløkken som hang ned langs siden av containeren. Flaggmann posisjonerte seg i noe han vurderte som en sikker posisjon, og trakk i wirestropp for å få toppløkken ned på siden av containeren (2,85m høyde). Det viste seg da at en av fire sjakler (12t sjakkel = 5 kg) til løfteskrevet var frakoplet containerens løfteører, noe som igjen medførte at denne delen av løfteskrevet skled ned fra containerens tak og traff dekk. Ingen personskade.

24. oktober
OKEA
Draugen
Det oppstod en lekkasje fra smøreoljesystemet på en kondensatpumpe. Det meste av lekkasjen ble samlet opp i drensystem, men noe gikk gjennom grating til sjø. Vi har estimert lekkasje til sjø til 30liter. Smøreoljen var av type Tellus T32 som er klassifisert som svart kjemikalie.

26. oktober
Equinor
Troll C
Person fikk smerter i arm da han var i ferd med å tømme metallavfall ut av en kasse oppi en bosskontainer. Kontaktet sykepleier dagen etter pga vedvarende smerter. Person reiste på land etter endt skift og kontaket egen lege for videre oppfølging.

29. oktober
Aker BP
Ula
Klokken 02.45 kom det indikasjon på røykutvikling i container til startluftkompressor på ULA Q. Hendelsen ble håndtert av beredskapen om bord. Årsaken til røykutviklingen viste seg å være en drivreim til kompressor som var slitt og kilt seg i reim skive. Hendelsen følges opp internt etter gjeldende retningslinjer.

29. oktober
ConocoPhillips
Embla 
I forbindelse med opptrykking av testseparator, ble det observert en lekkasje ved nivåreguleringsventilen for oljeutløpet. Det ble avdekket at et manometer på aktuator til ventilen hadde feilet, og hydraulikkolje lakk ut via manometer, ned på grating og videre til sjø. Hydraulikktilførsel til reguleringsventil ble stengt, og lekkasjen stoppet. Manometer ble deretter byttet. Beregnet volum til sjø av sort kjemikalie er 35 liter.

31. oktober
ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
Ifm. milling av 17′′ liner hadde det satt seg en plugg av millespon i utløpet av riser. Under arbeid med fjerning av denne pluggen løsnet den og beveget seg sammen med boreslam hurtig ned og traff «header» box på Swarf unit med en slik kraft at hengslene på luken til «header box» knakk og luken løsnet og falt ned til underliggende dekk. Luken veide 23,75 kg og falt 4,35 m. Et spjeld som lå løst under luken falt ned på stillas tilhørende swarf unit. Spjeldet veide 8,5 kg og fallhøyden var 1,65 m. To personer arbeidet i nærheten av swarf unit’en. Ingen personskade.

31. oktober
Equinor
Mongstad
I forbindelse med skiftavløsing ble det observert flammer på brennerfront ovn H-1404. Operatør varslet B3 panel som videre varslet OS. 1.innsats ble mobilisert. Gasstilførsel til brenner ble avstengt. Årsaken til brannen er at rør inn til brenner, var nød isolert, og tildekket med plast for å holde isolasjonen tørr. Denne plasten begynte å brenne, da unormale driftsbetingelser i ovnen skapte hot-spots i brennerkassen. Enten strålingsvarme fra brennerkasse, eller muligens et hull i brennerkassen som har oppstått på grunn av varme, har ført til at plasten som lå på utsiden av isolasjonen har begynt å brenne. Plasten som brant, var av en type som er klassifisert som ikke-brennbar. Brannen ble slukket etter ca. 3 minutter, og kl. 22:40 var situasjonen under kontroll og 1. innsats ble demobilisert.

1. november
Equinor
Mongstad
Under arbeid med å sveise lask på ovn H-1202, oppstod det en liten brann i pakkboks på ventil innløpsrør H-1202. Lekkasjen antente ifm. sliping på lask tett opptil denne ventilen. Det var ikke utslag på generell gasstesting før oppstart av jobb. Brannen ble raskt slukket av BES vakt. Arbeid stoppet og lekkasje er stoppet.