Høyere eller lavere utslipp med North Connect? Slik svarer statsråden
Redaksjon
13. februar 2020
Foto: Høyre
Høyere eller lavere utslipp med North Connect? Slik svarer statsråden
Redaksjon
13. februar 2020

Bjørnar Moxnes i Rødt ba olje- og energiminister Tina Bru redegjøre for sitt syn på CO2-effekten av North Connect-kabelen.

Bakgrunnen er at kraftselskapene bak North Connect hevder at kabelen vil gi en CO2-reduksjon på 2 millioner tonn per år. Andre hevder at North Connect vil øke utslippene av CO2 med to millioner tonn per år, gitt at den samme mengden strøm i stedet hadde blitt eksportert til kontinentet, der CO2-innholdet i kraftmiksen er dobbelt så høy som i Storbritannia.

Dette skriver Bru i sitt skriftlige svar til Stortinget:

Et helt sentralt formål med å øke utviklingskapasiteten for strøm i og mellom land er å gjøre det mulig å redusere klimagassutslippene ved å erstatte fossil kraftproduksjon med fornybar energi. Energiforsyningen er den største kilden til utslipp av klimagasser i Europa. Mens kullkraft og kjernekraft produserer jevnt og trutt og gjerne er lokalisert i nærheten av store befolknings- og industriområder, er sol- og vindkraft uregulerbare og spredt utover. Det er derfor nødvendig med nettutbygging og bedre samordning mellom land dersom klimagassutslippene fra energiforsyningen skal kunne kuttes uten unødig høye kostnader.

Vår regulerbare vannkraft kan bidra med viktig fleksibilitet i perioder der behovet for regulerbar kraft er stort i landene vi er knyttet til. Dette kan redusere behovet for fossil kraftproduksjon i landene vi handler med. Tilgangen på import fra Norge kan også gi effekter over tid, ved å legge grunnlag for økt innfasing av fornybar kraft i andre land.

Når Europa styrker det samlede strømnettet, og kraftsystemet er i kontinuerlig endring, kan det være vanskelig å tallfeste klimaeffekten av én enkelt del av et større nett. Men dette er også av begrenset interesse med tanke på de store utslippsreduksjonene energiomleggingen samlet bidrar til. Dette kan også illustreres ved studien Bloomberg New Energy Finance og konsulentselskapet Eaton gjennomførte på oppdrag fra Statkraft i 2018. Den så blant annet på konsekvenser de tre kablene NorthConnect, North Sea Interconnector og Viking Link (planlagt mellom Storbritannia og Danmark) kunne ha på klimagassutslipp i Storbritannia. Resultatet var at de samlede utslippene fra kraftsektoren i Storbritannia ville reduseres med ytterligere 25 prosent.