Hvordan vil strømprisen påvirkes av full drift av kabel til UK? Her er statsrådens svar!
Glenn Stangeland
15. desember 2021
Foto: Arbeiderpartiet
Hvordan vil strømprisen påvirkes av full drift av kabel til UK? Her er statsrådens svar!
Glenn Stangeland
15. desember 2021

Spørsmålet ble stilt av Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsråd Marte Mjøs Persen i Olje- og energidepartementet. Nå foreligger svaret:

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia er bygget med en kapasitet på 1400 MW. Kabelen ble satt i prøvedrift 1. oktober i år. Etter planen ble den først satt i drift med 700 MW før den tilgjengelige kapasiteten gradvis skulle øke fram til ordinær drift innen utgangen av året.

I en markedsmelding 6. desember meldte Statnett at det på grunn av tekniske problemer vil være 700 MW tilgjengelig kapasitet på kabelen frem til midten av februar 2022.

I konsesjonssøknaden for kablene til Tyskland og Storbritannia beregnet Statnett at norske kraftpriser i gjennomsnitt vil øke med 4 øre per kWh i 2020 og med i overkant av 3 øre per kWh i 2030 som følge av den økte utvekslingskapasiteten. Det ble anslått at prisvirkningene i enkeltperioder og -år kan være større eller mindre. Gjennomsnittsanslaget ikke er representativt for dagens kraftsituasjon. Flere analysemiljøer har i det siste lagt frem anslag på prisvirkningene av utenlandskablene.

Det er mange faktorer som påvirker de norske kraftprisene, blant annet innenlandske variasjoner i nedbør, vind og temperaturer. Gjennom mellomlandsforbindelsene påvirkes norske kraftprisene av kraftsituasjonen i Europa, særlig de sørlige delene av Norge. Her spiller blant annet gass-, kull- og CO2-priser inn på prisnivået, i tillegg til værforhold. Hvordan kapasitetsøkningen på NSL vil påvirke strømprisen i Norge vil avhenge av hvordan disse ulike faktorene er på det aktuelle tidspunktet. På lengre sikt vil utviklingen i strømprisen også avhenge av utviklingen i kraftproduksjon, forbruk av kraft og nettforsterkninger.

I regjeringens tiltredelseserklæring peker vi på at rimelig fornybar kraft skal forbli et konkurransefortrinn for norsk industri og at nye mellomlandsforbindelser til utlandet skal ikke godkjennes i denne stortingsperioden.