Kaller Equinor inn på teppet etter «gjentakende brudd på miljøregelverket»
Glenn Stangeland
6. desember 2019
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Kaller Equinor inn på teppet etter «gjentakende brudd på miljøregelverket»
Glenn Stangeland
6. desember 2019

Miljødirektoratet er misfornøyd med Equinors arbeid for å følge opp miljøregelverket.

I et brev til operatøren refser direktoratet selskapets arbeid:

«Miljødirektoratet har avdekket gjentatte avvik ved flere av selskapets virksomheter, manglende erfaringsoverføring mellom virksomhetene og mangelfull eller ufullstendig avviksoppfølging».

Med dette utgangspunktet vil direktoratet ha svar på følgende:

  • Hvordan miljøkrav, blant annet tillatelser fra Miljødirektoratet, gjøres kjent i organisasjonen.
  • Hvordan avvik avdekket ved Miljødirektoratets tilsyn blir fulgt opp.
  • Hvorfor gjentatte avvik avdekkes ved flere anlegg.
  • Tiltak for å forbedre etterlevelse av miljøkrav.

Ber om møte i januar

Miljødirektoratet ber Equinor redgjøre for disse spørsmålene i et møte i Oslo i slutten av januar.

– Vi fikk brevet i november, og tematikken direktoratet ønsker besvart er det viktig for oss å forstå godt hva de etterlyser detaljer rundt. Derfor tror vi et møte i januar, som direktoratet ber om i brevet, vil være egnet for oss å redegjøre i og gi status i, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Petro.no.

«Bruddene, og særlig at vi finner gjentagende brudd eller at tidligere avvik ikke er rettet ved neste tilsyn indikerer svak oppfølging av miljøregelverket. Vi stiller også spørsmål ved  forbedringsarbeidet i Equinor når vi ser manglende erfaringsoverføring innen virksomheten på de områdene vi kontrollerer», skriver Miljødirektoratet.

Lister opp eksempler

Tilsyn har blant annet avdekket følgende ved Mongstad, Troll, Snøhvit, Sleipner og Gullfaks de to siste årene:

  • På Mongstad ble det i 2018 avdekket alvorlige brudd på f-gass regelverket på Mongstad, blant annet manglende lekkasjepåvisningssystem på anlegg med innhold av fluorholdige klimagasser i mengder over 500 tonn CO2-ekvivalenter. Regelverket som regulerer dette har vært implementert i norsk lov siden 2008.
  • Troll B har hatt utslipp av kjemikalier i svart kategori fra sjøvannspumper som de ikke har tillatelse til. Miljødirektoratet sendte alle operatører brev om kjemikalieforbruk i slikt utstyr i forbindelse med svar på årsrapportene i 2017. Under tilsynet i 2019 kunne virksomheten ikke dokumentere at det var iverksatt tiltak for å unngå eller begrense utslippet.
  • Beredskapsplanen til Snøhvit er ikke oppdatert med korrigerende tiltak for hendelser knyttet til injeksjon av CO2. Dette er et krav i forskriften som regulerer injeksjon av CO2. I Equinors tilsvar til rapporten i 2018 ble det opplyst at beredskapsplanen ville bli oppdatert og avviket rettet innen 1. januar 2019. Under tilsynet i juni 2019 var avviket ikke rettet.
  • Sleipner fikk avvik under revisjon i 2016 fordi dere ikke kunne dokumentere usikkerhet på vannmengdemålere til sjø. I deres tilbakemelding etter tilsynet ble det beskrevet at nye vedlikeholdsprogram hadde blitt opprettet og at usikkerhet ville verifiseres med kjent volum. Under tilsynet i 2019 hadde ennå ikke verifisering av usikkerhet blitt gjennomført. Det kunne heller ikke framvises forebyggende vedlikeholdsoppgaver for verifikasjon av vannmengdemålerne.
  • Gullfaks; Gjentagende avvik, manglende erfaringsoverføring mellom de tre installasjonene, mangelfull eller ufullstendig avviksoppfølging hvor korrigerende tiltak som settes i verk ikke hindrer at det samme avviket oppstår på nytt på samme eller annen installasjon på feltet. Dette ble adressert i møte med feltledelsen i Equinor, og er tatt tak i fra selskapets side. Vi har det med her for helhetens skyld.

Saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv.