Klemskader, brønntrøbbel og gassbobler stengte Oda – uhellene i uke 40
Glenn Stangeland
13. november 2019
Illustrasjon: Spirit Energy
Klemskader, brønntrøbbel og gassbobler stengte Oda – uhellene i uke 40
Glenn Stangeland
13. november 2019

29. september
Equinor
Martin Linge B
En kjetting talje, falt ned på grunn av at sikkerhetslippen ikke var lukket. Dette skjedde under øvelse når man skulle åpne en hegslet luke til pumperommet. Kjettingtalje falt oppå pumperomsluken, ca 1,40 m fra operatøren, assistenten stod bak operatøren. Kjetting taljen veier 9,6 kg. Høyde forskjellen fra hode til operatøren av kjetting taljen er ca 1,20 m. Hendelsen inntraff under brann- og redningsøvelse med ett scenario med to skadde personer i pumperommet. Denne luken er for stb pumperom, mens de «skadde» var i babord pumperom. Pumperomsluken var avsperret med kjetting slik som den skal være når luken er oppe. Ingen personer ble truffet, eller skadet.

28. september
Neptune
Gjøa
Kontrollrommet på Gjøa ble varslet fra Equinor Operations om at et fartøy var på kollisjonskurs med Gjøa semi. I samsvar med prosedyren for gjeldende DFU ble beredskapsledelsen varslet. I det beredskapsledelsen ankom kontrollrommet hadde fartøyet stanset/endret kurs og ytterligere mobilisering ble ikke iverksatt. Fartøyet viste seg å være en mindre vaktbåt («Nord») som ligger på Nova feltet, og navigerte på en slik måte at det ble oppfattet som et potensielt fartøy på kollisjonskurs med Gjøa.

27. september
Equinor
Njord/Skandi Skansen
Under forankringsinstallasjon med installasjonsfartøyet Skandi Skansen på Njord feltet, mistet assistansefartøy Normand Ferking strekk som holdt forankringslinen. Dette førte til at leggeutstyret om bord på Skandi Skansen ble overbelastet og deler av utstyret beveget seg ukontrollert på dekk. En person involvert i operasjonen var i nærheten av utstyret som flyttet seg med stor hastighet, og ble truffet og klemt av en ståldel. Den skadde personen ble raskt tatt hånd om av personnel i nærheten, og sykepleier kom til skadestedet relativt umiddelbart. Den skadde ble fraktet til helidekk for transport til land. Fartøyet var på dette tidspunktet i kontakt med hovedredningssentralen i forbindelse med transport av syk person om bord til land. Helikopteret var derfor kort vei unna, og den skadde ble fraktet til land kort tid etter hendelsen.

Petro Database
Søk i alle uønskede hendelser fra de siste tre årene

26. september
Equinor
Fram/Deepsea Atlantic
Ved last test av Enhanced Drilling (EDR) vinsj ble det brukt en «vann bag» over rekka til sjø. Vann bag blir fylt med sjøvann for å oppnå ønsket vekt på vinsj. Midt under bag er det en dreneringsslange som må løftes/strammes opp langs siden på bag før fylling. Dette gjøres ved hjelp av et tau som går gjennom trinse/blokk på topp av bag og gjennom sling på siden. Etter at test var ferdig og bag skulle tømmes viste det seg at tau som gikk gjennom sling hadde kilt seg når bag var full av vann. Prøvde å løse tau ved hjelp av en båtshake. Fikk løsnet tau, men båtshake hang seg fast i tauet og ble dratt med slik at den falt til sjø. Energi da båtshake traff vannflaten er kalkulert til 0,85 kg x 20 m * 9,81 m/s2 = 166,8 joule Potensial: Ingen båt eller person på sjø. Ikke fare for skade på personell eller fartøy.

27. september
Gassco
Nyhamna
Skiftenøkkel på 0,334 gram, falt 16,3 m ned fra område P 44 i høyden ifm. operering av låsebolt til aktuator HV-24-2077. Fall-energi 55 Joule. Direkte årsak: manglende verktøysikring på skiftenøkkel. Ingen videre følger/skader på utstyr eller personell.

30 september
Equinor
Åsgrad B
Et rullestillas som stod på hoveddekk ved slangestasjon D35 har veltet ila kvelden den 30. sept 2019. Stillaset veltet mot en aluminiumskasse som stod ved siden av stillaset. Det var ganske kraftig vind og noe bølger i perioden. Stillaset var 1,7×1,3 meter og 3 meter høyt. Estimert vekt ca 250 kg. Stillaset var sikret mot bevegelse, men ikke tilstrekkelig sikret mot å velte. Det var ingen personer i nærheten da stillaset veltet.

1. oktober
Equinor
Sleipner A
Klokken 20:05 ble generell alarm automatisk aktivert av 1 varmedetektorer ved badstu i boligkvarter 5 etg. Beredskapsorganisasjon og personell mønstret i hht alarminstruks. Det ble etter kort tid avklart at det ikke var brann eller røyk. Området ble sjekket og klarert, personellkontroll etablert og mønstring deretter avblåst.

2. oktober
Aker BP
Valhall PH
Det ble meldt om røykutvikling i tørketrommel i vaskeri (7etg boligkvarter). ARL kom til stedet og meldte fra til CCR at det var brann i tørketrommel. Generell alarm ble aktivert og personell mønstret ihht instruks. Situasjonen kom raskt under kontroll og ble normalisert etter 42 minutter.

1. oktober
Repsol
Scarabeo 8
Under maling av en jernstang på gulvet i ankervinsjrom 7&8, Skulle IP løfte stangen opp for å male på undersiden. Stangen veier 36 kg i den ene enden, og IP mistet grepet, og klemte høyre pekefingertupp mellom stang og klossen som holdt stangen oppe fra gulvet/klossen (ca 15 cm) IP gikk straks til medic, og IP ble fraktet til Stavanger med SAR helikopter. Finger ble operert samme natt. Granskning av hendelse er igansatt på riggen.

29. september
Spirit Energy
Oda
I forbindelse med vanninjeksjon for trykkstøtte til Oda feltet ble det observerte en trykkendring i annulus i vanninjeksjonsbrønnen. Brønnen ble stengt inn og diagnostikk pågår.

30. september
Spirit Energy
Oda
I forbindelse med inspeksjon av undervannsinnretningen med ROV, ble det observert gassbobler ved 1 av de 2 produksjonsbrønnene på Oda. Det ble observert bobler fra 3 lokasjoner rundt brønnen. 2 av lokasjonene viser bobler fra havbunnen i noe avstand fra brønnen mens 1 av lokasjonene viser bobler fra et område langs brønnens lederør. Produksjonen på Oda er for tiden nedstengt. Hendelsen undersøkes.

1. oktober
Vår Energi
Goliat
Diesel nødgenerator feilet under kjøring pga. økt eksostemperatur. Til informasjon var produksjonen nedstengt under kjøringen, og vil forbli nedstengt inntil feilen er utbedret. Innretningen har fremdeles strøm tilgjengelig fra land. Strømbehovet dekkes ved kjøring av turbin. Utbedring forventes å være ferdig ila. dagen, (03.10.2019) hvorpå produksjonen planlegges å starte opp igjen. Saken vil bli fulgt opp i Synergi.

3. oktober
ConocoPhillips
Ekofisk Z/West Linus
Et ende-lokk til 4 toms mudslange falt til sjø. Fallhøyde 67 meter, vekt på metall lokk 0.7 kg.

23. september
Equinor
Mongstad
I forbindelse med at det skulle utføres inspeksjonsarbeid inne i en beholder, entrer to inspektører, og blir eksponert for mye svart støv. Kjeledressene deres blir helt nedsotet. Det ble brukt vanlig enkle støvmasker under arbeidet. De starter med å spraye på det kjemikalie de normalt bruker i sitt inspeksjonsarbeid. Gassalarmen for O2 på den personbårne måleren går da av, og O2-verdien faller til under 19 vol-%. De begynner å føle seg svimle og opplevde irritasjon i luftveiene. De kommer seg ut og tar kontakt med områdekoordinator. Etter å ha spylt med friskluft inn i beholder entrer inspektørene på ny, men det samme skjer igjen og de kommer seg ut igjen. Om natten opplever de en tiltakende irritasjon/brennende følelse i hals, nese og ører. De oppsøker bedriftshelsetjenesten til Equinor dagen etter som sender dem videre til legevakt for oppfølging. Måling av feber gav ingen signal om mulige luftveisinfeksjoner. De to som ble eksponert i beholderen ble sykemeldt i to dager og er nå tilbake i jobb. Hendelsen er klassifisert som alvorlig men temporær ARS.

25. august
Equinor
Midgard/Island Wellserver
I forbindelse med subsea intervensjon i brønn på Midgard fra Island Wellserver skulle brønnen perforeres selektivt etter at en plugg var installert og brønnen var tett. Planen var å perforere med overbalanse i brønnen. Trykk på brønnhodet ble justert ned noe etter at pluggen var satt, og det ble antatt at brønnen var i overbalanse. Da første perforering ble detonert ble BHA skutt oppover. Det ble forsøkt trukket ut, men gikk fast i liner hanger mule shoe. Det ble bestemt å ikke prøve å trekke det lenger opp i brønnen, for å unngå å eksponere primærbarrieren; tubing over produksjonspacker, for den udetonerte delen av perforeringskanonen. Kabelen ble kuttet med shear seal ram (SSR) i well control package (WCP), og det ble kjørt et driftrun i brønnen for å verifisere at kabelen hadde falt under DHSV. DHSV ble stengt og testet, og det samme ble brønnens horisontale ventiltre (HXT). Primær- og sekundærbarrierene var dermed verifisert intakte. Brønnkontrollutstyret (lubrikator og WCP) ble trukket og Island Wellserver forlot lokasjonen. Investigering av hendelsen i ettertid har avdekket at årsaken til at BHA ble skutt opp i brønnen var at for lavt trykk ble anvendt for å etablere overbalanse mot reservoaret. Når trykket hadde blitt blødd ned før perforering hadde gassens densitet blitt redusert, men dette hadde det ikke blitt tatt høyde for i beregningen av brønnhodetrykket. Investigeringen har nå i ettertid også avdekket at hendelesen har medført økonomiske tap på ca 60 MNOK. Dette er estimerte ekstrakostnader ifm P&A der fisken med kabel må fjernes av en borerigg. Årsaken til at hendelsen meldes til Ptil er det økonomiske tapet, samt muligheten for å videreformidle erfaring og læring.

4. oktober
Equinor
Snorre B
Deluge skid for området P50 ble utilsiktet utløst. Dette førte til generell alarm med NAS 2 og produksjonsnedstengning. Situasjonen ble avklart kl. 08:35 og beredskapsorganisasjonen ble demobilisert.