Riksrevisjonen kritisk til oljevern-beredskapen i nord
NTB
NTB
26. mars 2019
Foto: Norsk olje og gass
Riksrevisjonen kritisk til oljevern-beredskapen i nord
NTB
NTB
26. mars 2019

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de.

Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, understreker Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram tirsdag.

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å sikre en robust og effektiv beredskap. Samarbeidet om å stille krav til og å følge opp oljevernberedskapen er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Klima- og miljødepartementet gjør dessuten ikke nok for å ha et godt grunnlag for å kunne vurdere når det må iverksettes tiltak.

– Alle rimelige tiltak skal settes i verk for å unngå skade på dyre- og plantelivet i havet og forurensning som følge av petroleumsvirksomhet. Det må utvises ekstra varsomhet for å redusere negative påvirkninger på miljøet i Barentshavet, som er et svært verdifullt område som er sårbart for akutte utslipp, understrekes det.

Også Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet bes om å samarbeide bedre.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, og det er kritikkverdig, heter det i rapporten.