Slik endte fem tilsyn fra Ptil
Redaksjon
13. juli 2020
Foto: OKEA
Slik endte fem tilsyn fra Ptil
Redaksjon
13. juli 2020

Petroleumstilsynet har lagt frem fem tilsynsrapporter. Her er hovedpunktene fra de ulike tilsynene.

Rowan Norway Limited (Rowan) og selskapets egen oppfølging, rettet mot integrasjonsprosessen og prosess for læring:

Resultat
Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til oppfølging.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Vedlikehold av SUT
 • Antall verneombud
 • Norsk språk
 • Kvalitetsprosedyre

Okea og deres kommunikasjonssystemer på Draugen:

Resultat
I tilsynet identifiserte Ptil tre brudd på regelverket. Disse var knyttet til:

 • Trening og øvelse
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
 • Manglende kartlegging av potensielle tennkilder
  Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:
 • Involvering av rollen som kommunikasjonsansvarlig
 • Krav til umiddelbar varsling ved fare- og ulykkessituasjoner
 • Ytelseskrav for barriereelementer relatert til nødkommunikasjon og skip på kollisjonskurs
 • Kjennskap til styrende dokumenter for driftspersonell

Vår Energi og deres styring av tekniske barrierer og vedlikehold på Goliat-innretningen:

Resultat
Det ble ikke identifisert nye avvik under dette tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til responstid for PSD-funksjoner.

Odfjell Drilling og deres planlagte og gjennomførte bore- og brønnoperasjoner med Deepsea Yantai på Duva-feltet:

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter innenfor HMS i bore- og brønnoperasjoner i denne tilsynsaktiviteten.

Vår Energi og deres tilrettelegging og gjennomføring av prosjektstyring og prosjektoppfølging på Jotun A-innretningen:

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Formidling av informasjon og rapportering
 • Analyser
 • Design mot grønn sjø
 • Etterlevelse av krav i NORSOK N-004